Tính lãi suất tiền gửi ngân hàng online

Đây là công cụ tính lãi suất tiền gửi ngân hàng online theo quy chuẩn của ngân hàng hiện nay. Để lấy lãi suất hiện tại của các ngân hàng, vui lòng xem ở đây: https://www.dantaichinh.com/lai-suat-ngan-hang/

Bạn cũng có thể sử dụng công thức sau đây để tính tiền lãi thủ công:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/360.

Số tiền gửi
Lãi suất
Số tháng
 

Số tiền gửi là số tiền vốn gốc của bạn gửi tiết kiệm

Lãi suất là nhập % lãi suất tính theo năm

Số tháng là tổng số tháng bạn gửi tiết kiệm