Tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một phần kiến thức mà những ai làm kế toán cũng cần phải trang bị cho mình. Hiện nay, rất nhiều các tập đoàn nước ngoài đến Việt Nam, và họ đều cần một nhân viên kế toán, không chỉ giỏi chuyên môn và còn giỏi tiếng Anh nữa. Tuy nhiên, hiện nay các trường đại học thường không dạy hoặc dạy cũng rất sơ sài, thật khó để tìm kiếm một tài liệu hay và phù hợp. Đã có nhiều bạn hỏi mình tài liệu nên sẵn mình đăng lên đây luôn, tài liệu tiếng Anh kế toán cực hay mang tên “English for Accounting” – Tiếng Anh cho kế toán, do Oxford Business English ấn hành.
tieng anh chuyen nganh ke toan
Cuốn sách “English for Accounting” tuy khá ngắn gọn nhưng chắt lọc những kiến thức tiếng Anh cần thiết nhất cho một nhân viên kế toán. Bạn sẽ được tiếp cận với những kiến thức tiếng Anh kế toán đa dạng như tài chính, tỷ lệ, kiểm toán, thuế, vốn đầu tư… Với các dạng bài tập phong phú, bạn sẽ nắm được lượng từ vựng cần thiết cho ngành kế toán, cách viết báo cáo, email, luyện tập nghe thật nhiều để làm quen với các cuộc hội thoại trong ngành.

Bộ sách gồm 2 phần: sách pdf và đĩa CD (mp3): English for Accounting

Ngoài bộ sách trên, bạn cần trang bị cho mình bộ từ vựng chuyên ngành kế toán này nữa:

1. Accounting entry:: bút toán
2. Accrued expenses: Chi phí phải trả
3. Accumulated:: lũy kế
4. Advanced payments to suppliers: Trả trước người bán
5. Advances to employees: Tạm ứng
6. Assets: Tài sản
7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán
8. Bookkeeper:: người lập báo cáo
9. Capital construction:: xây dựng cơ bản
10. Cash: Tiền mặt
11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng
12. Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ
13. Cash in transit: Tiền đang chuyển
14. Check and take over:: nghiệm thu
15. Construction in progress: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
17. Current assets: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả
19. Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển
20. Deferred revenue: Người mua trả tiền trước
21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
24. Equity and funds: Vốn và quỹ
25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá
26. Expense mandate:: ủy nhiệm chi
27. Expenses for financial activities: Chi phí hoạt động tài chính
28. Extraordinary expenses: Chi phí bất thường
29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường
30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường
31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng
32. Financial ratios: Chỉ số tài chính
33. Financials: Tài chính
34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho
35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
36. Fixed assets: Tài sản cố định
37. General and administrative expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp
38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán
39. Gross profit: Lợi nhuận tổng
40. Gross revenue: Doanh thu tổng
41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
42. Instruments and tools: Công cụ, dụng cụ trong kho
43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình
45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ
46. Inventory: Hàng tồn kho
47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển
48. Itemize:: mở tiểu khoản
49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
51. Liabilities: Nợ phải trả
52. Long-term borrowings: Vay dài hạn
53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn
55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn
57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho
58. Net profit: Lợi nhuận thuần
59. Net revenue: Doanh thu thuần
60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp
61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp
62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
64. Other current assets: Tài sản lưu động khác
65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác
66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác
67. Other payables: Nợ khác
68. Other receivables: Các khoản phải thu khác
69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác
70. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu
71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên
72. Prepaid expenses: Chi phí trả trước
73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
78. Receivables: Các khoản phải thu
79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng
80. Reconciliation:: đối chiếu
81. Reserve fund: Quỹ dự trữ
82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối
83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ
84. Sales expenses: Chi phí bán hàng
85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng
86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại
87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn
88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
90. Short-term mortgages, collateral, deposits—- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
92. Stockholders’ equity: Nguồn vốn kinh doanh
93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa chờ xử lý
94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình
95. Taxes and other payables to the State budget—- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
96. Total assets: Tổng cộng tài sản
97. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
98. Trade creditors: Phải trả cho người bán
99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ
100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi
101. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ
102. Debit Account: Tài khoản ghi Có

Để nâng cao hơn, bạn cũng cần trang bị bộ 3000 từ vựng phổ biến trong giao tiếp và công việc nữa. Download tại đây:

Hãy tạo cho mình thói quen học tập, luyện nghe hàng ngày để nhanh tiến bộ. Cuốn sách này hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng đừng nản lòng nhé. Đây cũng là một cách giúp bạn nhanh tiến bộ hơn khi tìm hiểu một cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Anh đó.

Sở hữu một khả năng tiếng Anh tốt khi làm việc tại một công ty nước ngoài là đã giúp bạn 50% trong công việc và thăng tiến rồi, và mức lương khủng tính theo nghìn đô không còn là việc xa vời với bạn nữa.

Tiếng Anh chuyên ngành kế toán4.27/5 (85.38%) 26 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận