Chứng chỉ hành nghề thuế

Thời gian, lịch thi, hồ sơ và thủ tục thi chứng chỉ hành nghề thuế 2019 theo thông báo số 132/TB-HĐT ngày 28/12/2018 về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế…