Quy định mới về thuế TNDN tạm nộp 2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là khoản thuế thu trực tiếp hàng năm của doanh nghiệp và được tính dựa trên thu nhập tính thuế của doanh nghiệp.

Thuế TNDN tạm nộp là khoản tiền thuế doanh nghiệp tạm đóng hàng Quý dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi nộp Quyết toán thuế.

thuế TNDN tạm nộp
Quy định mới về thuế TNDN tạm nộp theo nghị định 126/2020/NĐ-CP

Từ 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Trong đó, có quy định mới về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

  • Quy định mới về thuế TNDN tạm nộp theo nghị định 126/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý, theo đó tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước (Điểm b Khoản 6 Điều 8).
  • Quy định trước đây về thuế TNDN tạm nộp: Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Căn cứ quy định này, doanh nghiệp phải nộp tổng số thuế TNDN tạm nộp của 03 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế phải nộp theo quyết toán thuế tndn năm. Nếu nộp thiếu, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp thuế còn thiếu.

Nếu người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng, cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách theo tiến độ thì tạm nộp thuế TNDN theo quý với tỷ lệ 1%/số tiền thu được.

Trong đó, người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và được trừ số thuế đã tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Chi tiết xem công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thuế: https://drive.google.com/file/d/1oIc7rsp_RYodVHNTHjjekem1Ih71b4uJ/view

Xem thêm các bài khác về thuế thu nhập doanh nghiệp: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2020 | Chi phí loại trừ khi tính thuế tndn

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận