Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 4.1.8. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK và phần 2 là những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN. Do chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm 2018 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018.

Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN

– Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập vào phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN: htkk mới nhất

– Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> Chọn “Tờ khai 05/QTT-TNCN” -> Chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Chú ý: Những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập không từ ngày 01/01 của năm quyết toán nên không tròn năm thì click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do. Để click chọn được vào đây thì phải quay lại bước chọn “Kỳ tính thuế” -> Phải chọn từ tháng mấy -> Thì khi vào trong tờ khai mới click được vào đây.

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

:
Cách tốt nhất là nhập dữ liệu trên Excel rồi tải lên HTKK để tránh bị lỗi font chữ và nếu có trục trặc gì cũng không bị mất dữ liệu

Chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Cách lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Những cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào phụ lục này:

– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10] – Cá nhân nào uỷ quyền cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thay thì click vào ô vuông. Chi tiết xem công văn CV-801-TCT-TNCN (Phải có giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thay được quy định tại điểm a.4, Khoản 3, Điều 21 Thông tư này).

* Phần “Thu nhập chịu thuế”:

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu. Cách tính:

Thu nhập chịu thuế  =  Tổng thu nhập  –  Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

Các khoản được miễn thuế theo quy định: Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản được miễn.

– Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* Phần: “Các khoản giảm trừ”

– Chỉ tiêu [15] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong đó:

+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

+ Giảm trừ cho người phụ thuộc =  3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ nếu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định (Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ).

– Chỉ tiêu [16] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể: BHXH: 8%,  BHYT: 1,5%,  BHTN: 1%.

Chỉ tiêu [18] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Chỉ tiêu [19] Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

– Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

– Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế:

– Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu [22] Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Cụ thể: Chỉ tiêu [22] = ([19] x Thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

– Chỉ tiêu [23] Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

– Chỉ tiêu [24] Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì tổ chức, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế.

Cách lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN:

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.
– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10]: Nếu là cá nhân không cư trú thì click vào ô này.

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu.

– Chỉ tiêu [12]: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của doanh nghiệp BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [14] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

– Chỉ tiêu [15] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.

Lưu ý: Nếu cá nhân có làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), tức là không khấu trừ 10% thì nhập “0 đồng” vào đây.

– Chỉ tiêu [16]: Là số thuế khấu trừ từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp Bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế (nếu có).

Cách lập phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN:

– Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

– Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh, chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [10] “Ngày sinh người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.

Lưu ý: Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 thì Người phụ thuộc phải được cấp MST (Xem hướng dẫn của Cục Thuế về cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục thì ấn nút: “Ghi” -> Sang bên tờ khai “05-QTT-TNCN” để kiểm tra lại số liệu.

– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [45] thì tổ chức, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuếTNCN
– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì tổ chức, doanh nghiệp theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện:

 • Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quyđịnh.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

 • Gửi qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
 • Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi file

Bước 8: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 1 đến Bước 6.

Lưu ý: Ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

 1. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2018:

– Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (tức là ngày 30/3/2019)

Những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 7040/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST NPT. Năm 2018 chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với năm 2017 do đó công tác quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2018, cấp MST cho người phụ thuộc (NPT) của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập gọi chung là các tổ chức trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 của Cục thuế TP Hà Nội. Tải về công văn ở đây: cv 5749 huong dan qtt tncn va cap mst npt

Để đảm bảo quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân QTT TNCN lưu ý một số nội dung như sau:

1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) tại các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC , trường hợp người nộp thuế chưa được cấp MST thì các tổ chức trả thu nhập khẩn trương làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (cá nhân có thu nhập này phải làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

2. Các tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải Quyết toán thuế TNCN, các tổ chức có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh thuế TNCN thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Trường hợp 1 cá nhân nhận hộ thu nhập chịu thuế cho nhiều cá nhân đề nghị các tổ chức trả thu nhập tách riêng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN nhằm phản ánh đúng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân.

4. Cá nhân khi có đăng ký và thay đổi thông tin người phụ thuộc đề nghị thực hiện kê khai theo mẫu 20/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính.

5. Các tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa cho cơ quan thuế.

Các tổ chức sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn và không phải nộp tờ khai thuế bản giấy cho cơ quan thuế.

Tổng cục thuế đã hỗ trợ người nộp thuế để các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập có thể xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN một cách dễ dàng, chính xác chỉ bằng các nút tích, lựa chọn đơn giản trên ứng dụng nhằm tránh mất thời gian và công sức của người nộp thuế khi xác định nơi nộp hồ sơ QTT TNCN.

6. Để tránh ùn tắc trong công tác nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN 01/04/2019.

7. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. Do đó đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nên nộp sau ngày 01/04/2019.

Những lưu ý khi xác định số thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2018 là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.

Đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà, hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuế nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Lưu ý về các khoản giảm trừ

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trường hợp trong kỳ tính thuế, cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2017, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc: Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động./.

Các bạn có thể tham khảo slide hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho các doanh nghiệp từ ngày 14/03/2019: https://drive.google.com/file/d/19XcU-ZaehSyq_olCA0DJ0C0EiGOBiEvS/view

Xem thêm: Những câu hỏi, thắc mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN

Chia sẻ bài này với bạn bè

272 Trả lời to "Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN"

 1. Phạm thị Thúy Mỹ · Edit

  Cho mình hỏi một chút: Mình đang làm quyết toán thuế TNCN cho DN. Nhưng bị mắc lỗi. Khi kê khai báo đỏ dòng- cá nhân cư trú có hợp đồng lao động kích vào thì có câu: Chỉ tiêu 22< or = cột 21
  Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế
  Chỉ tiêu này đơn vị mình ko có thì = 0;
  Chỉ tiêu 22 số thuế phải nộp = chỉ tiêu 19 x biểu thuế suất.
  Rất mong được sự phản hồi sớm.

  Trả lời
 2. Chào bạn
  Bạn cho mình hỏi một số trường hợp sau:
  1/ Mình có thuê lao động làm việc theo công trình trong vài ngày, thu nhập 1 lần or tháng nhỏ hơn 2 triệu nên không thuộc trường hợp phải khấu trừ thuế TNCN. Vậy mình có phải kê khai những lao động này trong tờ khai 05/QTT-TNCN không ạ?

  2/ Mình ký hợp đồng dịch vụ với người lao động, làm công việc bán thời gian 1-2h/ngày, trong nhiều tháng liên tục, thu nhập nhỏ hơn 2 triệu/ lần or tháng. Vậy trường hợp thuê liên tục này mình có phải đóng bảo hiểm không ạ?

  Trả lời
  1. 1. Vẫn kê nhé bạn
   2. Phải đóng bảo hiểm nhé bạn. Theo Luật lao động thì không phân biệt quyền và nghĩa vụ của LĐ toàn thời gian và bán thời gian. Người lao động làm việc từ 15 ngày trở lên thì phải đóng bảo hiểm, đơn vị tính là ngày, không được quy từ 8 giờ ra 1 ngày. Bạn xem thêm LLĐ và quyết định 959 nhé.

   Trả lời
 3. Nguyễn Thế Tuấn · Edit

  Chào bạn. Mình đã làm xong và kết xuất xong nhưng khi gửi đi không được. Năm trước thì vào tncnonlie thì ok nhưng năm nay vào trang Thuế Việt Nam phải đăng ký mà mình đăng ký k được, cũng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn nhưng k được, nếu bắt buộc phải gửi qua mạng thì có cách nào khác k? Xin cảm ơn

  Trả lời
  1. Từ ngày 08/03/2018 cá nhân và tổ chức sẽ nộp tờ khai qua cổng mới http://thuedientu.gdt.gov.vn. Bạn không cần phải đăng ký, đăng nhập bằng MST và ngày cấp như cũ.

   Trả lời
 4. Nguyễn Thị Nguyện · Edit

  Mình làm việc được 7 tháng. có phát sinh thuế thu nhập cá nhân. Đến tháng 8 nghỉ hưu theo chế độ nhà nước quy định. tháng 12.2017 đơn vị có chi tiền thưởng của năm 2017. đơn vị thu thuế vãng lai 10% phần chi thưởng vào năm 2018 và đúng không? mình ủy quyền đơn vị quyêt toán để nhận lại tiền thừa có được không?

  Trả lời
  1. Trích thuế 10% tiền thưởng chỉ là tạm tính khi chi trả, thời điểm chi trả thuộc năm tài chính nào thì quyết toán cho năm đó thôi. Bạn có thể tự quyết toán hoặc ủy quyền cho cty quyết toán thay cũng được.

   Trả lời
 5. Bạn cho m hỏi bên mình có ký hợp đồng 1 tháng với người lao động: 3tr/thang. theo quy định của thuế thì phải khấu trừ 10%. Nhưng theo m biết thì người lao động đó chứng minh được chỉ có thu nhập tại 1 nơi thì không phải khấu trừ 10% phải không ạ.

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   Người lao động phải ký vào bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92 trước thời điểm chi trả thu nhập thì mới được miễn khấu trừ nhé bạn

   Trả lời
 6. Cho mình hỏi, 2017 bên mình có ký hđ thuê khoán chuyên môn với cá nhân bên ngoài tư vấn với giá 20trieu, lần 1 đã trả 10trieu nhưng mình chưa khấu trừ thuế tncn 10% (vì hợp đồng có ghi là sau khi kết thúc mới trừ 10% nộp thuế). Vậy khi lên tờ khai quyết toán thuế tncn mình lên phụ lục 05-2/BK, điền vào chỉ tiêu [11] nó tự nhảy ra số thuế ở chỉ tiêu [15] là 1trieu. Mình cứ để như vậy hay xóa số ở [15] đi vì số này mình chưa khấu trừ?

  Trả lời
  1. Chỉ tiêu 15 bạn phải điều chỉnh theo số thực tế bạn đã khấu trừ, nếu thiếu bạn phải nộp bổ sung (cộng phạt chậm nộp), nguyên tắc khấu trừ là thời điểm chi trả chứ không phải theo HĐ bạn ký với cá nhân.

   Trả lời
 7. Phạm Văn Học · Edit

  Chào bạn !
  Bạn cho mình hỏi là mình làm việc ở công ty nước ngoài tại việt nam được 2 năm . trong thời gian mình làm đều nộp thuế đầy đủ. Vậy cho mình hỏi đến khi mình làm quyết toán thuế thì công ty có trách nhiệm quyết toán cho mình không ? . Nếu như công ty làm quyết toán cho mình thì mình có được nhận số tiền đó ko hay là công ty nhận vậy? và nếu như mình tự quyết toán thuế ko thông qua công ty thì có được ko ?
  mong nhận được ý kiến ạ !
  xin cảm ơn bạn!

  Trả lời
  1. Hàng năm cty đã khấu trừ thuế TNCN thì chắc chắn cũng đã quyết toán cho bạn rồi, bạn không cần phải quyết toán lại. Nếu muốn tự QT lại thì bạn phải cần có chứng từ khấu trừ thuế TNCN của các cty chi trả thu nhập cho bạn và nguyên tắc là năm nào quyết toán năm đó, không cộng gộp.

   Trả lời
 8. Phạm Văn Học · Edit

  Chào bạn. Như câu hỏi của mình như trên thì ý mình là mình làm việc ở công ty nước ngoài tại việt nam được 2 năm năm ngoái không làm quyết toán . Đến năm nay mình muốn làm thì khi mình làm quyết toán thuế thì công ty có trách nhiệm thay mình làm quyết toán không ? Nếu như công ty thay mình làm quyết toán thì mình có được nhận số tiền đó ko hay là công ty nhận vậy? vì kế toán bên mình báo là nếu tiền quyết toán thuế nếu còn dư thì sẽ không được nhận và phải hoàn trả về công ty. nếu như mình tự quyết toán thuế ko thông qua công ty thì có được ko ?

  mong nhận được ý kiến ạ !
  xin cảm ơn bạn!

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   Nếu bạn nhân lương gross thì khi cty quyết toán thay và được hoàn thì cty coa trách nhiệm chuyển lại số tiền hoàn đó cho bạn vì thuế là trích từ lương của bạn; Nếu HĐ bạn lương net thì thuế cty đóng nên cty sẽ nhận. Tự bạn quyết toán thì chỉ cần chứng từ khấu trừ thuế của cty để làm thôi.

   Trả lời
 9. Chào bạn,
  Bạn cho mình hỏi là công ty mình chưa nộp thuế quý III và IV năm 2017. Trường hợp này công ty mình có quyết toán được thuế TNCN năm 2017 không? Nếu quyết toán được thì quyết toán của quý nào trong năm 2017 bạn?

  Trả lời
  1. Bạn QT bình thường cho tất cả thu nhập được trả trong năm 2017, chưa nộp thuế thì nợ thuế và bị phạt chậm nộp thôi.

   Trả lời
 10. Cho mình hỏi lương tháng 12/2017 của mình được chi trả vào tháng 1/2018, vậy phần thu nhập này nằm trong xác nhận thu nhập 2017 để quyết toán hay 2018 ạ? Và có được quy định ở văn bản bao nhiêu thế ạ?

  Trả lời
 11. Nguyễn Thị Thu Hồng · Edit

  Cho mình hỏi truwngf hợp này nhé: Từ T12.2016 đến T10.2017 nhân viên a có đăng kí GTGT là 1 người ,tức là bản than 9.000 + 3.600.000 = 151.200.000 đến tháng 11.2017 bổ sung them 1 GTGT (con ) thì có được tính 3.600.000 cho một năm luôn hay chỉ tính cho T11.2017 đó thôi.Cảm ơn

  Trả lời
  1. Chào bạn, theo tt92, giảm trừ NPT được tính từ thời điểm phát sinh. Trong phụ lục kê khai NPT bạn chọn thời điểm tính giảm trừ từ tháng 11

   Trả lời
   1. Châu Nguyễn · Edit

    ủa, như mình có đọc là thời gian tính giảm trừ là thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà. Chứ k hẳn là tính thời gian nộp đăng ký giảm trừ nè…

    Trả lời
 12. Cho mình hỏi chút: năm 2017 mình làm ở công ty đến hết tháng 10, quyết định nghỉ việc là tháng 11 thì thuộc trường hợp tự quyết toán k?

  Trả lời
  1. Bạn phải tự QT. Tuy nhiên nếu bạn không có TN từ nơi khác thì bạn có thể UQ nhờ cty cũ QT thay cũng được.

   Trả lời
 13. Chào bạn, cho mình hỏi chút nha
  Theo mình được biết về quy định xác định thu nhập để tính thuế TNCN thì nếu thu nhập tháng 12/2016 mà được trả trong tháng 1/2017, thì TN này sẽ được tính và quyết toán trong thuế TNCN 2017. Tuy nhiên trước giờ kế toán bên mình hay tạm tính theo quý và dựa theo quý quyết toán đủ 12 tháng , nghĩa là sẽ quyết toán từ tháng 1 đến tháng 12, kể cả thu nhập tháng 12 được trả vào năm sau.
  Nêu như vậy, thì có được chấp nhận không ? Vì nếu điều chỉnh lại quyết toán thì nó sẽ ảnh hưởng đến những năm trước nữa.
  Mong bạn cho mình ý kiến .
  Mình cảm ơn nhiều.

  Trả lời
 14. Đúng vậy, chi trả năm nào thì QT trong năm đó. Sai thì làm lại và nộp lại các năm (chưa thanh tra thuế) thôi bạn, k sao hết, nếu thiếu thuế thì nộp bổ sung cộng lãi chậm nộp thôi, dư thì hoàn.

  Trả lời
 15. Bên mình cũng giống trường hợp bạn này.Cty cũng chưa ký HĐLĐ với ai.Mình cũng để trắng tờ khai quyết toán thuế TNCN rồi nộp nhưng không được chấp nhận. Bắt khai lại, vậy giờ phải làm sao ạ?xin mọi người giúp ạ?

  Trả lời
  1. Thông tư 92 có quy định rõ là doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong công ty thì không phải quyết toán thuế TNCN

   Trả lời
 16. Cho em hỏi có ai bị lỗi như em không ạ?
  Em đã tải bảng kê lên HTKK xong, phát hiện HTKK tính số thuế không giống bảng tính của em làm. Cái này có phải lỗi của HTKK không ạ?
  Cụ thể là: cá nhân A làm ở công ty em mới đc 3 tháng, ủy quyền cho cty quyết toán thay. HTKK lấy tổng thu nhập tính thuế cả năm chi đều cho 12 tháng rồi tính ra số thuế phải nộp.
  Cá nhân B cũng tương tự như A, cũng làm đc 3 tháng, cũng ủy quyền cho cty quyết toán, HTKK lấy tổng thu nhập tính thuế cả năm chia 3 tháng để tính số thuế phải nộp.
  Kết quả là B nộp nhiều thuế hơn A???
  Anh/chị cứu em vụ này với ạ. Em cảm ơn rất nhiều!!!!!

  Trả lời
  1. Không phải lỗi HTKK đâu bạn. Quyết toán thuế là thực hiện trọn 1 năm, k có được làm 3 tháng. Không phải NV nào đang làm tại cty bạn cũng đủ điều kiện ủy quyền quyết toán, bạn đọc kỹ lại phần những ai được ủy quyền và ai không được ủy quyền quyết toán như mình hướng dẫn bêm trên.

   Trả lời
 17. Đỗ Thị Phương Hoa · Edit

  Chào bạn! cho mình hỏi: Công ty mình bên lâm nghiệp, trả lương cho công nhân theo khoán sản phẩm. Thanh toán theo chu kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (phải sang tháng 1/2018 mới có thanh toán lương). Công nhân A vào làm công ty từ tháng 10/2017 mà đến tháng 1/2018 mới được thanh toán lương. Như vậy mình quyết toán với công nhân A như thế nào?

  Trả lời
 18. Chào bạn ! Cho mình hỏi:
  Trường hợp nhân viên làm tại công ty A từ T6/2015 đến T6/2017 hết tháng 6 họ nghỉ tại cty A.
  Họ tiếp tục ký hợp đồng tại Công ty B từ T7/2017 đến nay (đang làm).
  Trong năm thu nhập của họ liên tục không bị gián đoạn từ T1-T12) và tổng thu nhập duy nhất từ tiền lương và 5tr/ tháng (6tr x 12 tháng). Họ không đăng ký giảm trừ người phụ thuộc tại đâu.

  Vậy cho mình hỏi trường hợp này quyết toán mỗi nơi như thế nào?
  1. Cá nhân họ tự quyết toán ?
  2. Tại Công ty A?
  3. Tại Công ty B?

  Cảm ơn.

  Trả lời
  1. Trường hợp này không được phép ủy quyền mà phải tự QT. Bạn xem chi tiết được và k được ủy quyền mình hướng dẫn ở trên bài viết. Tuy nhiên thu nhập NV này chưa đến mức nộp thuế nên k cần QT.

   Trả lời
 19. Cho mình hỏi vấn đề này với: có 2 lao động ký HĐ lao động dưới 3 tháng, nhưng ký 2 lần trong năm 2017. Vậy c2 người này có được phép ủy quyền công ty đã ký hđlD quyết toán hộ ko?

  Trả lời
 20. Chào bạn. Cho mình hỏi
  1 nhân viên ký hợp đồng lao động với Cty A mức lương 1 tháng là 5.000.000đ từ T6/2015 có đóng bhxh, BHYT, BHTN. Tháng 6 năm 2017 bạn ý nghỉ làm
  Tháng 7 bạn ấy ký hợp đồng mới tại Cty B với mức lương 1 tháng là 5.000.000đ từ T6/2017 đến nay có đóng bhxh, BHYT, BHTN.
  Bạn cho mình hỏi cuối năm trường hợp này quyết toán thế nào?
  Tại công ty A, Công ty B, và cá nhân h
  Nếu họ ủy quyền cho cả hai nơi quyết toán thay có được không?

  mình cảm ơn bạn

  Trả lời
 21. Công ty TNHH một TV mới thành lập tháng 11/2017 hết năm 2017chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì có phải lập quyết toán thuế TNCH không?
  Xin cám ơn!

  Trả lời
 22. Cho mình hỏi với, nếu trong năm người lao động ký hợp đồng thử việc 2 tháng sau đó ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, thì khi khai QT thuế thì khai trên mẫu 05-BK1-QTT-TNCN hay 05-BK2-QTT-TNCN vậy?

  Trả lời
 23. Xin chào, cho mình hỏi cty mình có ký hợp đồng lao động thử việc từ 15/6/2017 đến 14/7/2017 hết hợp đồng và ký hợp đồng 1 năm từ 15/7/2017 đen 14/7/2018 như vậy tiền lương trong tháng 7 sẽ có 2 phần nữa tháng đầu là lương thử việc, nữa tháng sau là lương 1 năm. Lương bên cty mình sẽ trả vào đầu mỗi tháng, như vậy mình sẽ khấu trừ tiền lương của nữa tháng đầu hay sao nữa tháng cuối sẽ không khấu trừ.

  Trả lời
 24. cho em hỏi chút ở bảng kê 05-3/BK, bắt buộc phải kê khia 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ gia cảnh của năm 2017 ạ. vì e thấy năm ngoái người trước e làm họ k kê khai thông tin gì vào mục này ạ.
  em cảm ơn ạ

  Trả lời
 25. Cho mình hỏi, sao mình đăng nhập vào phần mềm HTKK 3.8.1 bằng MST của mình, điền thông tin cá nhân vào cửa sổ hiện ra. Sau đó qua tờ khai 05, sheet 05-BK1-QTT-TNCN, nhập thông tin vào thì nó báo lỗi “mã số thuế trùng với đơn vị chi trả”??? Rồi vấn đề nữa là mình nhập hết vào mà ko thấy phần mềm tính ra phần thuế dư hay âm, phải click vào ô “Ủy quyền….” thì mới thấy phần mềm tính. Cho mình hỏi vì sao vậy?

  Cảm ơn

  Trả lời
 26. Chào bạn,
  Mình hỏi chút, bên mình có 5 người lao động nước ngoài, hang tháng mình vẫn kê khai thuế TNCN và nộp thuế theo MST của công ty. Đến hết năm thì NLĐ nước ngoài tự quyết toán theo MST cá nhân. Năm nay mình quyết toán thừa thuế thay cho họ và để ở mục bù trừ cho kỳ sau. Vậy, đến kỳ khai thuế tháng 3 này mình bù trừ luôn số thuế nộp thừa của năm ngoái có OK không? VD: họ thừa thuế 200.000.000đ, Tổng số thuế Công ty phải nộp là: 250.000.000 đ; mình trừ đi số thuế nộp thừa thì chỉ nộp 50.000.000đ thôi.
  Mình hiểu như vậy có đúng không?
  Mình cảm ơn nhé

  Trả lời
  1. Khi bạn kê khai và tuyết toán ở MST nào thì sẽ đi vào MST đó, bạn không thể bù trừ giữa MST cty và cá nhân được

   Trả lời
 27. Chào bạn,
  Mình hỏi, bên cty mình năm 2017 tiền lương, tiền công không phát sinh , mình đã làm quyết toán thuế TNCN và gửi thuế rồi, thuế báo lại mình là không chấp nhận hồ sơ mình đã kê khai, bị lỗi.
  Thông báo thuế báo lỗi :
  + Lý do không chấp nhận:
  1. Thiếu thông tin các phụ lục kèm theo theo qui định.
  2- Thiếu phụ lục đi kèm của tờ khai 05/QTT-TNCN
  3. HSKT thiếu phụ lục đi kèm của tờ khai 05/QTT-TNCN.
  4. NNT kiểm tra, bổ sung phụ lục và gửi lại HSKT.
  Bạn giải thích thêm cho mình với nhé. Cám ơn bạn.

  Trả lời
 28. Nguyễn Văn Hướng · Edit

  Doanh nghiệp của mình để không. Không hoạt động gì trong báo cáo tài chính chỉ ghi phải trả người lao động 36.000.000 đ. Vậy mình có cần lập quyết toán thuế TNCN ko bạn. Lập thì tính sao bây giờ. Vì kế toán họ cứ khai vào 36.000.000 cho có chứ công ty mình không hoạt động.

  Trả lời

Bình luận