Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Một số câu hỏi, giải đáp và hướng dẫn mới nhất cập nhật từ Tổng cục thuế, lưu ý là chưa có hướng dẫn chính thức cho kỳ quyết toán thuế 2018 (30/03/2019)

Công ty tôi mới thành lập vào tháng 06/2017, từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017 và không có đối tượng nào phải nộp thuế TNCN (thu nhập dưới 9 triệu/tháng). Vậy Công ty tôi có phải khai quyết toán thuế TNCN không?

Theo khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Do đó, Công ty bạn phải thực hiện khai quyết toán thuế năm 2017 theo quy định.

Tôi là một Chuyên gia nước ngoài thuộc thành viên của tổ chức phi Chính Phủ đang thực hiện dự án viện trợ cho các cháu bị chất độc da cam tại Việt Nam, tôi được biết Chính Phủ Việt Nam có chế độ miễn thuế TNCN cho các chuyên gia nước ngoài. Vậy xin hỏi tôi phải làm những hồ sơ gì để được miễn thuế TNCN?

Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 96 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ miễn thuế đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

– Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản hoặc của Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam của Chuyên gia nước ngoài theo mẫu quy định;

– Các tài liệu liên quan như: Bản sao Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.; Bản sao Văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt; Bản sao hợp đồng ký giữa Chuyên gia nước ngoài với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với Cơ quan chủ quản hoặc với Chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Đối tượng nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN 2018?

Tiết a.3. điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo phải khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, trừ các trường hợp sau:
– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã nộp đủ số thuế thu nhập trong năm 2019 thì không phải quyết toán (không nộp thừa, không nộp thiếu).

Quyết toán thuế TNCN đối với lao động có thu nhập từ tiền lương theo thang bảng lương và tiền lương khuyến khích theo doanh số?

Theo hướng dẫn tại Công văn 19465/2017/CT-TTHT của Cục Thuế Hà Nội về quyết toán thuế TNCN thì doanh nghiệp thực hiện tổng hợp các khoản tiền lương theo thang bảng lương và tiền lương khuyến khích theo doanh số để khấu trừ và kê khai thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công, cụ thể:

Khi chi trả khoản tiền lương, tiền công cho người lao động có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả.

Khi chi trả khoản tiền lương, tiền công cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.

Khi quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp kê khai người lao động ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên vào bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và kê khai người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng vào bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN.

Cá nhân làm việc ở công ty A đến tháng 3/2017, sau đó, đến tháng 4/2017 bắt đầu làm tại công ty B cho đến hết năm 2017 thì có thể ủy quyền cho công ty B quyết toán thuế TNCN không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên trong năm nếu thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN thì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, chứ không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thay.

Cá nhân cần thực hiện thủ tục sau: Chuẩn bị hồ sơ gồm (Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (file đính kèm); Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc; Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó).

Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ: Tại chi cục thuế cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)

Theo quy định pháp luật, người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên trong năm không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập, bên kế toán “đã lỡ” thực hiện quyết toán thuế thì phải xử ý như thế nào?

Căn cứ Công văn 527/CT-TTHT năm 2017 của Cục Thuế Hà Nội về quyết toán thuế TNCN, cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Quyết toán thuế TNCN 2017 như thế nào đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam vừa có thu nhập tại nước ngoài, vừa có thu nhập tại Việt Nam?

Đối với thu nhập tại nước ngoài, cơ quan chi trả ở nước ngoài đã khấu trừ thuế TNCN thì được trừ số thuế TNCN ở nước ngoài vào số thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp thư xác nhận của cơ quan chi trả ghi rõ số thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.

Căn cứ Công văn 62383/CT-TTHT năm 2017 của Cục Thuế Hà Nội về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua doanh nghiệp (hoặc cơ quan) trả thu nhập gồm: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại doanh nghiệp đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà cá nhân đó không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế, thì doanh nghiệp trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền, trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

Lưu ý, doanh nghiệp trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ doanh nghiệp trả thu nhập (trừ trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các doanh nghiệp trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con, trụ sở chính và chi nhánh).

Cá nhân được doanh nghiệp sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Trường hợp nào không được ủy quyền quyết toán thuế?</3>

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền, nhưng đã được doanh nghiệp trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp trả thu nhập (trừ trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại doanh nghiệp đó.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp trả thu nhập có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn người lao động thuộc diện phải quyết toán thuế nếu không thuộc diện ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay, thì thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Xem thêm:

Chia sẻ bài này với bạn bè

273 Trả lời to "Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN"

 1. Không Ủy quyền thì không QT thay nên sẽ không phải tính ra số thuế nộp thừa hay thiếu. Kê khai đúng số thuế đã khấu trừ trong năm.

  Trả lời
 2. 1/Công ty cho tiền ăn ca là 50,000/ngày đi làm. Nếu nghỉ thì không tính tiền ăn ca. Như vậy nếu một tháng đi làm tôi được nhận được 1000,000 đồng tiền ăn ca, tôi có được giảm trừ tiền ăn ca 730,000/tháng? Hay vẫn tính khoản này vô thu nhập tính thuế.?
  2/ Hàng năm, công ty yêu cầu đóng góp vô quỹ tình thường, từ thiện 4 ngày công lao động, trừ thẳng vô tiền lương hàng quý. Vậy khoản từ thiện này có được khấu trừ thuế không.?
  Cám ơn!

  Trả lời
  1. – Nếu DN tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì khoản chi này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.
   – Nếu DN không tổ chức bữa ăn mà chi tiền cho người lao động sẽ bị giới hạn không vượt quá: 730.000 đồng/người/tháng.
   -> Nếu vượt quá 730.000/người/tháng thì phần cao hơn sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhận được nhận

   – Đóng quỹ từ thiện tự phát không được miễn thuế TNCN

   Trả lời
 3. Chào cả nhà, cho mình hỏi những Phụ cấp như chi phí xăng, điện thoại có ghi trong quy chế công ty khi xác định thuế tncn có được trừ không vì mình thấy một số văn bản cho còn một số không cho. Mong các bạn giải đáp giúp mình

  Trả lời
  1. Chi tiền điện thoại cho người lao động nếu được ghi cụ thể điều kiện hưởng và một trong số các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản khoán chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động

   Trả lời
 4. Nhờ tư vấn · Edit

  Năm 2018, tôi có thu nhập ở 2 cơ quan trong đó có MB, để quyết toán thuế tôi đã đề nghị MB cấp xác nhận và chứng từ nhưng họ không cung cấp cho tôi đúng hạn vì vậy, tôi không nộp hồ sơ đúng hạn. Trường hợp này tôi có bị xử phạt hay không? Nếu bị xử phạt tôi có thể yêu cầu MB khắc phục hay không?

  Trả lời
  1. Theo thông tư 111 thì doanh nghiệp có trách nhiệm phải xuất biên lai khấu trừ thuế TNCN cho những nhân viên đã nghỉ việc. Vì 1 lý do nào đó mà bạn không yêu cầu được công ty thì tốt nhất bản nên gửi văn bản đến công ty, và trong quyết toán nộp cho cơ quan thuế bạn cùng kèm văn bản đó và giải trình để CQ thuế có cơ sở làm việc với Cty (tốt nhất là bạn nên nộp quyết toán cùng với nơi CQ đang kê khai)

   Trả lời
  2. Lien - 0903042084 · Edit

   Trường hợp bạn sẽ bị phạt nếu bạn phát sinh số thuế phải nộp còn nếu bạn được hoàn thuế thì bạn không bị phạt nhé, bạn có thể zalo mình biết gì mình tư vấn cho

   Trả lời
 5. Nguyễn Hồng Mai · Edit

  chào bạn. Cho tôi hỏi tôi về nghỉ hưu tháng 3/ 2018 thì quyết toán thuế tncn như thế nào? Cquan tôi có gửi cho tôi 1 bản xác nhận thu nhập năm 2018 của tôi và đã trừ thuế tncn của tôi. Họ yêu cầu tôi ra cục thuế quyết toán Thiế tncn.

  Trả lời
 6. Nguyễn Hông Mai · Edit

  Vậy bạn cho tôi hỏi cách tính thuế tncn đối với trường hợp của tôi như thế nào? Tôi về hưu từ tháng 3/2018. Tháng 1,2,tôi vẫn nhận lương tháng và lương quyết toán của 2017, tiền phúc lợi …công ty tôi đã tính tổng thu nhập của tôi sau đó trừ các khoản đc giảm trừ và đã thu thuế tncn của tôi rồi. Bbaay giờ tôi ra cơ quan thuế quyết toán thì lương hưu có tính vào thu nhập ko? Phần giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc và bản thân thì có đc tính đủ 12 tháng ko? Trân trọng cám ơn bạn.

  Trả lời
  1. Theo quy định của TT 111 thì tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả được miễn thuế TNCN nên chị chỉ quyết toán cho phần thu nhập đến 03/2018 thôi.

   Trả lời
 7. Bạn cho mình hỏi chút về trường hợp của công ty A mình đang làm với nhé. Cụ thể là: Công ty A bên mình hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy ngoại ngữ và tư vấn du học. Hiện nay, công ty A bên mình có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ là cung ứng giáo viên (cho thuê giáo viên) với Công ty B. Công ty B cũng hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy ngoại ngữ và tư vấn du học giống Công ty A. Vậy, bạn cho mình hỏi là khi Công ty A xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ (cung ứng giáo viên) như vậy, thì đối tượng này có chịu thuế GTGT không ? Và nếu là đối tượng chịu thuế GTGT thì thuế suất là bao nhiêu % ?
  Mình rất mong nhận được sự tư vấn của bạn !
  Trân trọng cảm ơn !

  Trả lời
 8. tạ ngọc nhung · Edit

  Cho em hỏi. Em có nhận được chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân từ cơ quan em làm và em có nộp thuế tại 1 cơ quan khác (nhận giải thưởng khi tham gia cuộc thi) như vậy thì em cộng dồn như thế nào ạ? và ghi trong bản quyết toán ra sao. Tờ thuế em được nhận từ cơ quan ( tổng thu nhập 63.026.770 + tờ thuế cơ quan khác 50.000.000), số thuế đã khấu trừ ( cơ quan 6.302.678 + cơ quan khác 5.000.000), nếu cộng lại em hơn 108.000.000 vậy em sẽ ghi thế nào ạ? Em cảm ơn.

  Trả lời
  1. Bạn gộp cả 2 khoản thu nhập và thuế đã khấu trừ của 2 cty đó sau đó quyết toán như hướng dẫn bên trên. Theo số liệu thì bạn sẽ được hoàn thuế.

   Trả lời
 9. Lương Thị Trúc · Edit

  Dear anh chị,
  Hiện tại em làm Giảm trừ gia cảnh cho bà nội thì chi cục thuế TP HCM không cho giảm trừ. (Mặc dù em đã đủ điều kiện theo thông tư 111/2013: đã có giấy trực tiếp nuôi dưỡng do chính quyền địa phương xác nhận, em cùng hộ khẩu với bà, bà đã ngoài độ tuổi lao động (gần 80 tuổi), thu nhập < 1 triệu/tháng); Chi cục thuế Tân Bình yêu cầu em bổ sung hồ sơ Chứng minh bà thuộc trường hợp "Không nơi nương tựa". (Chi cục thuế đang định nghĩa cụm từ: "Không nơi nương tựa" là Bà cần thoả tất cả điều kiện (không còn con cái, hoặc con cái thoả tất cả điều kiện sau: (người con nào của bà ngoài độ tuổi lao động: thì phải chứng minh thu nhập < 1 triệu/tháng + Người con nào trong tuổi lao động thì chứng minh thoả đồng thời điều kiện (tàn tật không nơi nương tựa + thu nhập mỗi tháng < 1 triệu). Đem tất cả sở cứ chứng minh bổ sung trên nộp thì chi cục thuế Tân Bình mới tiếp nhận hồ sơ giảm trừ gia canh của em. Mọi người có ai giống em không ?

  Luật gì mà lại không cho cháu nuôi bà (cháu nuôi bà thì luật không cho giảm trừ gia cảnh), luật gì mà thà bắt Người nộp thuế đem tiền đó đi từ thiện thì cho giảm trừ chứ không cho cháu nuôi bà (lấy tiền đem đi từ thiện thì luật cho giảm trừ gia cảnh, còn lấy tiền đó chu cấp ông bà lớn tuổi thì không cho giảm trừ gia cảnh). Sao vô lý và đi ngược truyền thống đạo đức của người Việt Nam quá. (Truyền thống của người Việt Nam: con cháu nuôi ông bà là chuyện hiển nhiên, bình thường. Con không đủ khả năng nuôi, cha mẹ ông bà ở nông thôn đầu tư cho cháu ăn học thì ra trường cháu nuôi cha mẹ, ông bà là chuyện hoàn toàn bình thường, hợp truyền thống đạo đức của người Việt Nam. Tại sao luật lại không cho phép cháu nuôi bà ? Tại sao cháu vừa nuôi cha mẹ, ông bà mà lại đồng thời luật vẫn bắt đóng thuế trên số tiền đáng lẻ được giảm trừ cho bà ?

  Nhờ anh/chị giải đáp giúp em trường hợp trên.
  Ngoài ra, khi em nghiên cứu luật hiện hành, nhận thấy những điều luật nào vô lý/không hợp lý/đi ngược với truyền thống đạo đức của người Việt Nam thì em sẽ nêu vấn đề này đến cấp nào/ đầu mối nào để phản hồi ạ.

  Em xin cám ơn.

  Trả lời
 10. Cho em hỏi. Em làm ở công ty này từ tháng 8/2017 đến 3/2018 công ty có gửi cho em giấy quyết toán thúê tncn. Em làm ở công ty này đến 3/2018. 27/3/2019 cty lại gửi cho em 1 tờ khai quyết toán thúê và bảo em đi làm thủ tục hoàn thúê. Đến lúc này em mới biết là tớ giấy năm ngoái mình cũng được hoàn thúê nhưng chưa làm thủ tục hoàn thúê. Vậy giờ em làm thủ tục hoàn thúê thì có được hoàn thúê không ah. Và thủ tục hoàn thúê như thế nào ah. Tính sau thời điểm 3/2018 đến nay em không phát sinh thu nhập chịu thúê ở đâu hết. Rất mong nhận được lời tư vấn sớm của mọi người ạ.

  Trả lời
  1. Giờ bạn làm hoàn thuế cho các năm trước vẫn được. Thủ tục là làm tờ khai quyết toán trên HTKK và nộp như hướng dẫn bên trên (nhớ chọn năm QT là năm cần QT chứ không phải năm hiện tại)

   Trả lời
 11. Tạ Thanh Thủy · Edit

  Mình có nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua bưu điện vì mình ở Hà Nội, mà quyết toán ở Hồ Chí Minh, cho mình hỏi là làm sau biết được hồ sơ hợp lệ hay không, vì mình gọi cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thì không gọi được. Mình cảm ơn.

  Trả lời
  1. Bạn đăng nhập vào thuế điện tử của bạn, vào mục tra cứu tờ khai, xem cột “tình trạng” nếu hiện chữ “đã duyệt” thì hồ sơ hợp lệ. Tốt nhất lần sau bạn nộp cho chi cục thuế gần nơi bạn đang cư trú cho tiện, không cần nộp ở nơi đăng ký mst đâu.

   Trả lời
   1. Tạ Thanh Thủy · Edit

    Mình thấy nó hiển thị hồ sơ hạch toán/ xử lý thành công trên hệ thống bạn à. Ko biết như vậy là ok chưa? Vì do công ty mình đang làm cơ quan ql thuế ở HCM nên nộp ở đó.

    Trả lời
    1. Nếu cả 2 cột “Lý do từ chối” và “Chi tiết lỗi” đều trống thì ok rồi bạn. CQ quản lý không quan trọng đâu bạn, miễn sau trên HTKK và iHTKK trùng nhau là nộp được. Nên nộp gần nơi cư trú vì trong 1 số trường hợp đặc biệt cá nhân phải ra làm việc trực tiếp với CQ thuế

     Trả lời
 12. Cho mình hỏi:

  * Phần “Thu nhập chịu thuế”:

  – Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

  Nghĩa là: Chỉ những hợp đồng lao động hoặc các hợp đồng mang tính chat như tiền công, tiền lương nhưng có thời hạn hợp đồng là > 3 tháng thì mới được tính vào đây. còn các hợp đồng < 3 tháng thì không tính vào đây phải không bạn.

  Đọc quy định của Thuế rất hại não luôn ý 🙁

  Trả lời
 13. Chào bạn, Cho mình hỏi:

  * Phần “Thu nhập chịu thuế”:

  – Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

  Nghĩa là: Chỉ những hợp đồng lao động hoặc các hợp đồng mang tính chat như tiền công, tiền lương nhưng có thời hạn hợp đồng là > 3 tháng thì mới được tính vào đây. còn các hợp đồng < 3 tháng thì không tính vào đây phải không bạn.

  Đọc quy định của Thuế rất hại não luôn ý 🙁

  Trả lời
 14. Châu Nguyễn · Edit

  Thu nhập chịu thuế của cá nhân :
  |+ Có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì cho vào Bảng 05-1BK-QTT-TNCN
  + Còn HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc k có HĐLĐ thì vào Bảng 05-12BK-QTT-TNCN

  Trả lời

Bình luận