Những quy định thuế hiện hành mới nhất

Luật thuế Việt Nam mình thay đổi liên tục nên để tiện cho các bạn làm kế toán thuế nắm bắt thông tin, mình tổng hợp và cập nhật đầy đủ những quy định thuế hiện hành mới nhất 2021 mà mọi kế toán cần phải biết, các luật thuế, thông tư thuế, chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN, quản lý thuế…Mình chỉ liệt kê số hiệu của các quy định, những văn bản này đã được cập nhật đầy đủ trong ebook thuế 2021, các bạn download ở đây nhé: Ebook thuế 2021

quy định thuế hiện hành mới nhất

Các quy định về Thuế GTGT

I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành

 1. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
 2. Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13
 3. Luật quản lý thuế số 71/2014/QH13
 4. Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13

Các nghị định do Chính phủ ban hành

 1. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP
 2. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
 3. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
 4. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
 5. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
 6. Nghị định số 147/2016/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ tài chính ban hành

 1. Thông tư số 141/2013/TT-BTC
 2. Thông tư số 219/2013/TT-BTC
 3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 4. Thông tư số 151/2014/TT-BTC
 5. Thông tư số 26/2015/TT-BTC
 6. Thông tư số 193/2015/TT-BTC
 7. Thông tư số 99/2016/TT-BTC
 8. Thông tư số 130/2016/TT-BTC
 9. Thông tư số 173/2016/TT-BTC
 10. Thông tư số 93/2017/TT-BTC
 11. Thông tư số 25/2018/TT-BTC
 12. Thông tư số 82/2018/TT-BTC

Các quy định về Thuế TNDN

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
 2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13
 3. Nghị quyết số 116/2020/QH14

II. Các Nghị định do Chính Phủ ban hành

 1. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
 2. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP
 3. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP
 4. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
 5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
 6. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
 7. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
 8. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
 9. Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
 10. Nghị định số 114/2020/ND-CP
 11. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

III. Các Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

 1. Thông tư số 45/2013/TT-BTC
 2. Thông tư số 78/2014/TT-BTC
 3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 4. Thông tư số 151/2014/TT-BTC
 5. Thông tư số 96/2015/TT-BTC
 6. Thông tư số 147/2016/TT-BTC
 7. Thông tư số 28/2017/TT-BTC
 8. Thông tư số 41/2017/TT-BTC

Các quy định về Thuế TNCN:

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

 1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11
 2. Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13
 3. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

 1. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
 2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
 3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
 4. Nghị định 146/2017/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

 1. Thông tư số 111/2013/TT-BTC
 2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC
 4. Thông tư số 92/2015/TT-BTC
 5. Thông tư số 25/2018/TT-BTC

Các quy định về Thuế môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2017.
Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Hướng dẫn kê khai thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.
– Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

+ Thông tư 119/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 151/2014/TT-BTC
+ Thông tư 26/2015/TT-BTC

Xử phạt vi phạm thuế

– Xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp…tờ khai báo cáo thuế): Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Phạt nộp chậm tiền thuế: Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13, Và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 điều 3 của Thông tư 130/2016/TT-BTC

Văn bản về hóa đơn chứng từ

I. Các luật do Quốc hội ban hành

 1. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

II. Các nghị định do Chính phủ ban hành

 1. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
 2. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
 3. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP
 4. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

III. Các thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

 1. Thông tư số 32/2011/TT-BTC
 2. Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 3. Thông tư số 26/2015/TT-BTC
 4. Thông tư số 68/2019/TT-BTC
 5. Thông tư số 88/2020/TT-BTC

Các quy định về Khấu hao TSCĐ

– Thông tư 45/2013

Các quy định về Quản lý thuế:

I. Các văn bản luật do quốc hội ban hành

 1. Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11
 2. Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13
 3. Luật quản lý thuế số 71/2014/QH13
 4. Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13
 5. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

II. Các Nghị định do chính phủ ban hành

 1. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP
 2. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
 3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
 4. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
 5. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

III. Các thông tư do bộ tài chính ban hành

 1. Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 3. Thông tư số 151/2014/TT-BTC
 4. Thông tư số 26/2015/TT-BTC
 5. Thông tư số 92/2015/TT-BTC
 6. Thông tư số 110/2015/TT-BTC
 7. Thông tư số 95/2016/TT-BTC
 8. Thông tư số 130/2016/TT-BTC
 9. Thông tư số 06/2017/TT-BTC
 10. Thông tư số 79/2017/TT-BTC
 11. Thông tư số 93/2017/TT-BTC
 12. Thông tư số 66/2019/TT-BTC

Chế độ kế toán doanh nghiệp:

Luật kế toán 2015: Luật 88/2015/QH13  được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán; …
Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành Ngày 30/12/2016,bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017
Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC) có hiệu lực ngày 01/01/2017

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành vào ngày 22/12/2014, áp dụng từ ngày 01/01/2015 (thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC).

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ: hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Ngày ban hành: 28/12/2018. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước (NSNN) mới nhất và hướng dẫn áp dụng cho năm 2017
Thông tư 324/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 04/02/2017; thay thế Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 33.

Các quy định về Phí đường bộ

– Thông tư 133/2014
– Thông tư 78/2016

Các văn bản trên được cập nhật mới nhất vào ngày 15-01-2021, các bạn theo dõi tại topic này nhé, nếu có thay đổi mình sẽ cập nhật lại. Tải về Ebook thuế 2021 bao gồm tất cả các văn bản trên.

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Những quy định thuế hiện hành mới nhất"

Bình luận