Mẫu phiếu chi mới nhất

Trong hoạt động của các doanh nghiệp, khi có nghiệp vụ xuất quỹ liên quan đến tiền mặt hay ngoại tệ thì kế toán phải ghi chứng từ phiếu chi. Do vậy phiếu chi có vai trò thế nào, cách viết phiếu chi theo các thông tư của Bộ Tài chính thế nào là chuẩn. Bài viết dưới đây của Dân Tài Chính sẽ giới thiệu cho quý độc giả chi tiết hơn về vấn đề này.

Mẫu phiếu chi mới nhất

1. Phiếu chi là gì? 

Phiếu chi là mẫu chứng từ được kế toán lập ra khi có phát sinh các nghiệp vụ chi bằng tiền mặt, nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Phiếu chi là căn cứ để kế toán kiểm soát được các khoản chi của công ty như: chi trả lương, chi mua hàng hóa vật tư trang thiết bị hoặc các hoạt động khác của công ty, vì vậy chứng từ này cần được ghi chép một cách cẩn thận, rõ ràng và minh bạch. 

Thông qua phiếu chi có thể biết được dòng tiền chi ra của doanh nghiệp từ đó có thể điều chỉnh một cách hợp lý và nhanh chóng đồng thời đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự minh bạch tài chính của doanh nghiệp. Từ đó có thể thấy được rằng phiếu chi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi doanh nghiệp, đơn vị. Do đó mẫu phiếu chi cũng được nhiều người quan tâm đặc biệt là kế toán trong các công ty, doanh nghiệp.

Mẫu phiếu chi mới nhất

2. Lưu ý khi lập phiếu chi

Giống như phiếu thu, phiếu chi cần phải được đóng thành các quyển, ghi rõ số thứ tự của các quyển, số phiếu chi và số của phiếu chi phải đánh thứ tự liên tục trong một kỳ kế toán.

Trong từng phiếu chi phải ghi rõ ngày tháng năm lập phiếu và thời điểm chi tiền.

Cần ghi rõ số tiền chi ra là tiền VND hay tiền USD, ghi rõ cả bằng số và bằng chữ để tránh sai sót

Người nhận tiền sau khi nhận đủ số tiền thì phải xác nhận, ký tên, ghi rõ họ và tên vào phiếu chi.

Nếu phiếu chi là chi ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để có thể tính toán được tổng số tiền ghi sổ; liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải được đóng dấu đầy đủ

Doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200.

Các mẫu Phiếu chi này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng tiện lợi

3. Một số mẫu phiếu chi theo thông tư của Bộ Tài chính

Mẫu phiếu chi mới nhất

Phần đầu: Phải ghi rõ đơn vị, địa chỉ, số quyển, số phiếu, ngày tháng năm lập phiếu.

Họ và tên người nhận tiền: Ghi rõ họ tên người nhận bằng tiếng Việt có dấu.

Địa chỉ: Địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận.

Lý do nộp: Ghi rõ nội dung chi tiền như mua hàng hóa, vật tư máy móc, trang thiết bị, mua văn phòng phẩm….

Số tiền: Ghi đúng số tiền thực tế đã chi ra

Bằng chữ: Diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.

Kèm theo: Ghi số chứng từ gốc kèm theo để dễ dàng quản lý và đối chiếu khi có vấn đề phát sinh.

Phiếu chi được lập ra thành 3 liên và chỉ  khi có đầy đủ chữ ký ở từng liên của từng người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ thì m được xuất quỹ.

Khi lập phiếu chi liên 1 sẽ được lưu ở nơi lập phiếu; liên 2 thủ quỹ sẽ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán kèm với chứng từ gốc để ghi vào sổ kế toán và liên 3 được giao cho người nhận tiền.

Mẫu phiếu chi theo thông tư số 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: ………………
Mã QHNS: …………
Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

  Ngày…..tháng ……năm………Số: ……………..Quyển số: ……..
  Nợ: …………….Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………………………………………………….. (loại tiền)……………………..

(viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: …………………………………………………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI LẬP(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ………………………………………………………………..

– Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….


THỦ QUỸ(Ký, họ tên)
Ngày …..tháng……năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………..

Tải về TẠI ĐÂY

 

Mẫu phiếu chi theo thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….
Địa chỉ:………………
(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTCngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

 
Ngày….tháng….năm…..
Quyển số: ………………..
Số: ………………………….

Họ và tên người nhận tiền:…………………………………………………………………..………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Lý do chi:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo …………………………………………………….. Chứng từ gốc

        Ngày ……tháng ……năm ….
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………….

Tải về TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu chi theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………..……….
Địa chỉ: ……………….
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

 Ngày….tháng….năm…..Quyển số: ………………..
Số: ………………………….
Nợ: …………………………
Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… chứng từ gốc

  Ngày….tháng….năm….
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải về TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….
Địa chỉ:………………
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTCngày 24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

 Ngày….tháng….năm…..Quyển số: ………………..
Số: ………………………….
Nợ: …………………………
Có: …………………………

Họ, tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Lý do chi: ………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………………………………….  (Viết bằng chữ): ………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………………………………….. chứng từ gốc.

Ngày…tháng…năm
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kết toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người nhận                  tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):……………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
Tải về TẠI ĐÂY
Trên đây là một số mẫu phiếu chi theo thông tư của Bộ Tài chính, hãy truy cập Dân Tài Chính mỗi ngày để cập nhật các bài viết có chất lượng về các lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế…nhé.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận