Sử dụng hàm FV

Hàm FV là một trong các hàm tài chính để thực hiện tính toán và trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ, hoặc thanh toán một lần duy nhất.

Công thức: =FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])

Trong đó:

  • Rate: lãi suất theo kỳ hạn
  • Nper: tổng số kỳ hạn thanh toán
  • Pmt: số tiền thanh toán – phải trả từng kỳ
  • Pv: Giá trị ban đầu hoặc hiện tại của khoản đầu tư. Nếu bỏ qua thì mặc định là 0
  • Type: giá trị xác định thời điểm thanh toán.
  • Nếu Type =0: thời điểm thanh toán là cuối kỳ
  • Nếu Type =1: Thời điểm thanh toán là đầu kỳ

Lưu ý:

Trong hàm FV,  đơn vị giữa các tham số phải nhất quán

Số tiền mặt phải chi trả được thể hiện bằng số âm. Séc, chia cổ tức được thể hiện bằng số dương

Ví dụ:

Tính giá trị tương lai của khoản đầu tư có các thông số như sau
ham fv
Khi đó tại ô cần tính C8 ta nhập công thức =FV(C3, C4,C5,C6,C7)

Ta nhận được kết quả như sau
ham fv 1

Trường hợp bỏ qua giá trị hiện tại và thời điểm thanh toán

Tại ô C9 ta nhập công thức =FV(C3,C4,C5)

Ta nhận được kết quả như sau
ham fv 3

Trường hợp bỏ qua giá trị hiện tại

Tại ô C10 ta nhập công thức =FV(C3,C4,C5,C7)

Ta nhận được kết quả như sau
ham fv 2
Như vậy ta thấy, Nếu bỏ qua tham số nào đó trong hàm thì giá trị tương lai của khoản đầu tư sẽ thay đổi. Tùy từng trường hợp mà các bạn sử dụng các tham số cho hợp lý

Chúc các bạn thành công

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận