Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2019 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản thu hồi hóa đơn để xóa bỏ hóa đơn đã viết sai đó và viết lại hóa đơn mới cho người mua. Trong bài viết dưới đây, Dân Tài Chính sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản thu hồi hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:
“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ
– Hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.
=> Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.
Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

=> Như vậy: Nếu hóa đơn viết sai đã giao cho người mua (cả 2 bên chưa kê khai thuế) HOẶC chưa giao hàng hóa, dịch vụ -> Thì phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn đó và xuất lại hóa đơn mới.

Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………             MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B ……………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………
Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………
Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

 • Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Những chú ý khi lập biên bản thu hồi hóa đơn:

– Ngày trên biên bản thu hồi hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày
– Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện rõ: Lý do thu hồi, thu hồi hóa đơn số… ngày tháng … ký hiệu … và xuất hóa đơn mới số … ngày tháng … ký hiệu ….
– Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn 2 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản thu hồi hóa đơn xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

Download: mẫu biên bản thu hồi hóa đơn file Word dùng cho cả hóa đơn điện tử lẫn hóa đơn giấy trước đây

Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn | Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Chia sẻ bài này với bạn bè

18 Trả lời to "Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất"

 1. Nếu hóa đơn của bạn chưa kê khai thuế mới lập biên bản hủy được . Còn đã kê khai thuế thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh.

  Trả lời
  1. mình đang bị tình huống này: do bạn kế toán ghi hóa đơn cho khách ko để ý hóa đơn in bị xáo trộn số. (từ 88, đến 92, rồi 89, 90, 91, 93) Đã xuất giao cho khách 2 Hd tháng 12. 3 HD tháng 1.
   Giờ mình phải làm sao ạ? cảm ơn bạn.

   Trả lời
   1. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

    Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

    Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.”

    (Theo điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC)

    – Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cửa hàng cùng dùng một mẫu hoá đơn, thì phải thực hiện như sau:

    Doanh nghiệp phải dùng sổ theo dõi khi có nhiều đơn vị trực thuộc cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in.

    Doanh nghiệp có nhiều cơ sở bán hàng, cùng sử dụng một loại hoá đơn đặt in, hoá đơn điện tử, phải có phương án cụ thể để quản lý việc sử dụng hoá đơn của toàn cơ sở bán hàng..

    1. HÓA ĐƠN VIẾT CÁCH QUYỂN

    Viết hóa đơn cách quyển là viết hóa đơn không theo số thứ tự quyển từ nhỏ đến lớn.

    * Cách 1: Thu hồi hoá đơn đã xuất

    Với trường hợp việc thu hồi hoá đơn đã xuất cho khách hàng được thực hiện dễ dàng và có thể thoả thuận được thì:

    – Lập biên bản thu hồi hoá đơn đã xuất và có đầy đủ chữ kỹ, dấu các bên.
    – Xuất hoá đơn lại từ quyển số 01.

    – Với những hoá đơn đã thu hồi lại sẽ gấp lại tại cuống, gạch chéo các liên. Sau này khi – – DN báo cáo về tình hình sử dụng hoá đơn thi ghi mục xoá bỏ chỉ tiêu [15]

    * Cách 2: Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn đang viết cách cho đến hết và thực hiện việc hủy các quyển chưa dùng.

    Hồ sơ thủ tục huỷ hoá đơn:

    – Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục dùng quyển hoá đơn viết cách, tiến hành huỷ quyển hoá đơn chưa dùng, theo qui định các bước tiến hành huỷ như sau:

    Tại điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính qui định hồ sơ huỷ hoá đơn như sau:
    Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

    – Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
    – Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

    – Biên bản hủy hóa đơn;

    – Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

    Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.”

    * Theo qui định trên, để huỷ hoá đơn doanh nghiệp thực hiện như sau:

    – Quyết định thành lập hội đồng huỷ hoá đơn (Trừ các hộ, cá nhân kinh doanh)

    – Bản kiểm kê hoá đơn cần huỷ ghi chi tiết.

    – Biên bản huỷ hoá đơn.

    – Thông báo kết quả huỷ hoá đơn: (Theo mẫu 3.11 phụ lục 3 ban hành theo thông tư 39/201/TT-BTC).

    – Hồ sơ huỷ được lưu tại doanh nghiệp.

    – Thông báo kết quả huỷ lập thành 02 bản, nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, lưu 1 bản tại doanh nghiệp khi có dấu đã nhận của cơ quan thuế.- Thời gian chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tiến hành huỷ, doanh nghiệp phải nộp thông báo kết quả huỷ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

    * Mức phạt hóa đơn viết cách quyển:

    “Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.”

    (Theo Điểm b1, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC)

    2. HÓA ĐƠN KHÔNG VIẾT THEO SỐ THỰ TỰ(CÁCH SỐ)

    Ví dụ : Công ty Thịnh Vượng có 3 hóa đơn xuất như sau:

    Ngày 15/04/2017 xuất số hóa đơn 001024

    Ngày 14/04/2017 xuất số hóa đơn 001025

    Ngày 15/04/2017 xuất số hóa đơn 001026.

    Ở đây hóa đơn đã không được lập theo đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn. Trong trường hợp này chúng ta xử lý như sau:

    * Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Kế toán lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn đã bị ghi không đúng thứ tự ngày tháng.

    * Bước 2: Xuất lại các hóa đơn đã thu hồi, viết ngày tháng theo đúng thứ tự.
    Kế toán cần thu hồi hóa đơn số 001025, sau đó xuất lại hóa đơn số 001027 ghi ngày 15/04/2017.
    * Mức phạt hóa đơn viết cách số:

    “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”

    (Theo Điểm b2, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC)

    Trả lời
 2. mình chưa gặp trường hợp này nhưng bạn thử tham khảo trường hợp của bạn theo thông tư này xem có áp dụng được không ạ:
  “Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, quy định:

  “b) Lập hóa đon không theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn theo quy định.

  Hóa đơn được lập liên tục từ so nhỏ đến sổ lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính vê hóa đơn bán hàng hóa, cung ímg dịch vụ.

  b.l) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện ỉỉên tục từ sổ nhỏ đến sổ lớn nhung khác quyên (quyên có sô thứ tự ỉcm hơn dùng trước), tô chức, cá nhân san khỉ phát hiện ra đã hủy (không dùng) qưvên có sô thứ tự bé hơn…

  b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đổi với hành vỉ khác lập hóa đom không theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn theo quv định. “

  Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đơn vị có các cửa hàng., địa điểm kinh doanh khác nhau nên việc thực hiện viết hóa đơn được ủy nhiệm cho từng chi nhánh. Theo quy định điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 :

  Trường hợp tô chức có các đơn vị trực thuộc, chỉ nhảnh có sử dụng chung mâu hỏa đơn của tô chức nìumg khai thuê giá trị gia tăng riêng thì tìmg đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông bảo phát hành cho cơ quan thaê quản ỉỷ trực tiếp. Trường hợp tô chức có các đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh có sử dụng chung mâu hóa đơn của tô chức nhung tô chức thực hiện khai thuê giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chỉ nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhảnh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

  + Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn:

  “d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ sô nhỏ đên sô lớn.

  Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiêu cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt ỉn có cùng kỷ hiệu theo phương thức phân chia cho tìmg cơ sở trong toàn hệ thông thì tô chức kỉnh doanh phải có sô theo dõi phân bô sô lượng hóa đơn cho tìmg đơn vị trực thuộc, tùng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn trong phạm vi sô hóa đơn được phân chia.

  Trường hợp tô chức kinh doanh cỏ nhiên cơ sở bán hàng hoặc nhiêu cơ sở được ủy nhiệm đông thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng kỷ hiệu theo phương thức truy xuât ngân nhiên từ một máv chủ thì tô chức kinh doanh phải có quyêt định phương án cụ thê vê việc truy xuât ngân nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ sô nhỏ đên sô lớn cho hóa đơn truy xnât toàn hệ thông của tô chức kinh doanh. “

  Khi đó, trường hợp những hóa đơn của một đơn vị nhưng do nhiều cơ sở viết cho khách hàng thì hóa đơn vẫn hợp lệ và người nộp thuế không bị chịu phạt nếu các đơn vị trực thuôc sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ sô nhỏ đên sô lớn trong phạm vi sô hóa đơn được phân chia”

  Trả lời
 3. Cho e hỏi, hóa đơn e xuất sai tên và giá sản phẩm từ năm 2019, chị đồng nghiệp hướng dẫn e làm biên bản điều chỉnh hóa đơn kẹp vào hóa đơn sai là xong, chứ k có làm hóa đơn điều chỉnh ạ. Vậy bây giờ 2020 thì e có xuất bù hóa đơn điều chỉnh đó lại được k ạ? Hay có cách nào khác để khắc phục k? Vì lúc đó e mới vào làm nên cũng không rành lắm. E cảm ơn ạ

  Trả lời
 4. mình là bên mua đã lập hoá đơn với bên bán, đã xuất hoá đơn r nhưng 2 bên muốn huỷ vì không có mặt hàng nên muốn huỷ hoá đơn và không kê khai thuế nữa thì làm tn bạn ơi?

  Trả lời
 5. Nguyễn thị Thúy · Edit

  Cho mình hỏi… Hóa đơn điện tử do xuất thừa mình đã hủy hóa đơn và quên in biên bản hủy ra giấy đã ký chữ ký số giờ muốn in lại sao không tìm thấy ah.

  Trả lời
 6. Đỗ thị Thu Hường · Edit

  Mình có 1 hóa đơn( hóa đơn về lĩnh vực xây dựng) đã xuất cho khách hàng tháng 19/12/2020 đã xé khỏi cuống giao cho khách hàng nhưng do có trục trặc về nghiệm thu lên khách hàng trả lại hóa đơn để chờ giải quyết không lấy hóa đơn thay thế bây giờ mình phải làm biên bản hủy háo đơn hay biên bản thu hồi hóa đơn . Rất mong nhận được câu trả lời sớm ạ, Rất cảm ơn Ad

  Trả lời

Bình luận