Tra cứu CMND CCCD online

Những năm gần đây, Chính phủ đã bắt đầu số hoá các dữ liệu phục vụ quản lý hành chính và thuế. Việc tra cứu CMND online trở nên vô cùng đơn giản, nhanh chóng và đang là hình thức kiểm…