Tra cứu CMND CCCD online

Những năm gần đây, Chính phủ đã bắt đầu số hoá các dữ liệu phục vụ quản lý hành chính và thuế. Việc tra cứu CMND online trở nên vô cùng đơn giản, nhanh chóng và đang là hình thức kiểm…
Sổ tay thuế 2020

Sổ tay thuế 2020 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin chính và ngắn gọn về thuế dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự…
Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh được xem là một chính sách của nhà nước nhằm đem lại lợi ích cho mọi công dân có thu nhập chịu thuế. Điều này có nghĩa là đối tượng phải nộp thuế cho nhà nước…