Sổ tay thuế lịch kê khai nộp thuế 2021 mới nhất

Sổ tay thuế 2021 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin chính và ngắn gọn về thuế dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/01/2021.

Sổ tay thuế này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng tham khảo lại luật thuế chi tiết cụ thể cho từng trường hợp hoặc liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn

Trước ngày 03/01/2021

Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2020

Trích Khoản 2, Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).”

Như vậy, trước ngày 03/01/2020. Kế toán cần phải thông báo tình hình biến động lao động của doanh nghiệp với trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở làm việc. Trong trường hợp tháng 12/2020 doanh nghiệp không có sự thay đổi về số lượng lao động thì không phải thực hiện.

Trước ngày 15/01/2021

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Trích Khoản 7, Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

“Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước”

Như vậy, đây là công việc mà kế toán không thể bỏ sót trong Sổ tay kế toán tháng 01/2021. Kế toán cần gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2020 lên Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

Hạn cuối 20/01/2021

1. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12

Trích Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 12/2020. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN chậm nhất là ngày 20/01/2021. Nếu trong tháng 12/2020, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

2. Nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12

Cũng căn cứ theo Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ở trên. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 12/2020.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. “

Như vậy, các doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020 chậm nhất là ngày 20/01/2021. Những doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn bao gồm:

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Hạn cuối là ngày 30/01/2021:

1. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV/2020

Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong quý IV/2020. Chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ kê khai khấu trừ thuế TNCN của quý IV/2020. Nếu trong quý IV/2020, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

2. Nộp hồ sơ khai thuế GTGT quý IV/2020

Cũng căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ở trên. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT của quý IV/2020.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Như vậy, đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý. Chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong ký không sử dụng hóa đơn.

4. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

Trích Điều 17, Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/01/2021. Doanh nghiệp phải tạm nộp thuế TNDN quý IV/2020.

5. Nộp lệ phí môn bài năm 2021

Trích Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC:

“Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.”

Như vậy, chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp cần nộp lệ phí môn bài năm 2021.

6. Nộp hồ sơ kê khai thuế năm 2020

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.”

Chậm nhất là ngày 30/01/2021, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ khai thuế năm 2020.

7. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in

Trích Khoản 1, Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC:

“Hàng quý thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ (theo phụ lục đính kèm Thông tư này) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

Như vậy, đối với tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính. Chậm nhất là ngày 30/01/2021 cần báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ.

Hạn cuối là ngày 31/01/2021

1. Trích nộp tiền bảo hiểm tháng 12/2020

Trích Khoản 1, Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.”

Như vậy, trước ngày 31/01/2021, doanh nghiệp phải trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2021.

2. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 12/2020

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP:

“Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.”

Tức là hạn nộp kinh phí công đoàn tháng 01/2020 chậm nhất là ngày 31/01/2021.

Lưu ý: Doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.

Lịch kê khai và nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

ThángThời hạn nộpDN kê khai thuế GTGT theo QuýDN kê khai thuế GTGT theo Tháng
120/1/2021Tờ khai Thuế GTGT T12/2020
Tờ khai Thuế TNCN T12/2020 (nếu có)
30/1/2021Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020 (nếu có)BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020
Nộp tiền thuế môn bài năm 2021Nộp tiền thuế môn bài năm 2021
220/2/2021Tờ khai Thuế GTGT T1/2021
Tờ khai Thuế TNCN T1/2021 (nếu có)
320/3/2021Tờ khai Thuế GTGT T2/2021
Tờ khai Thuế TNCN T2/2021 (nếu có)
31/3/2021Quyết toán Thuế TNDN năm 2020Quyết toán Thuế TNDN năm 2020
Quyết toán Thuế TNCN năm 2020Quyết toán Thuế TNCN năm 2020
Báo Cáo Tài Chính năm 2020Báo Cáo Tài Chính năm 2020
420/4/2021Tờ khai Thuế GTGT T3/2021
Tờ khai Thuế TNCN T3/2021 (nếu có)
30/4/2021Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có)BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021
520/5/2021Tờ khai Thuế GTGT T4/2021
Tờ khai Thuế TNCN T4/2021 (nếu có)
620/6/2021Tờ khai Thuế GTGT T5/2021
Tờ khai Thuế TNCN T5/2021 (nếu có)
720/7/2021Tờ khai Thuế GTGT T6/2021
Tờ khai Thuế TNCN T6/2021 (nếu có)
30/7/2021Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021
Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021
820/8/2021Tờ khai Thuế GTGT T7/2021 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T7/2021 (nếu có)
920/9/2021Tờ khai Thuế GTGT T8/2021 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T8/2021 (nếu có)
1020/10/2021Tờ khai Thuế GTGT T9/2021
Tờ khai Thuế TNCN T9/2021 (nếu có)
30/10/2021Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021
Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021
1120/11/2021Tờ khai Thuế GTGT T10/2021
Tờ khai Thuế TNCN T10/2021 (nếu có)
1220/12/2021Tờ khai Thuế GTGT T11/2021
Tờ khai Thuế TNCN T11/2021 (nếu có)

Xem thêm: Ebook thuế 2021 cung cấp các văn bản Pháp luật thuế mới nhất hiện nay

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận