Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 4.1.8. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK và phần 2 là những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN. Do chính sách thuế TNCN năm 2019 không có thay đổi so với năm 2018 nên việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018.

Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN

– Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập vào phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN: htkk mới nhất

– Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> Chọn “Tờ khai 05/QTT-TNCN” -> Chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Chú ý: Những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập không từ ngày 01/01 của năm quyết toán nên không tròn năm thì click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do. Để click chọn được vào đây thì phải quay lại bước chọn “Kỳ tính thuế” -> Phải chọn từ tháng mấy -> Thì khi vào trong tờ khai mới click được vào đây.

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

:
Cách tốt nhất là nhập dữ liệu trên Excel rồi tải lên HTKK để tránh bị lỗi font chữ và nếu có trục trặc gì cũng không bị mất dữ liệu

Chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Cách lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Những cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào phụ lục này:

– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10] – Cá nhân nào uỷ quyền cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thay thì click vào ô vuông. Chi tiết xem công văn CV-801-TCT-TNCN (Phải có giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thay được quy định tại điểm a.4, Khoản 3, Điều 21 Thông tư này).

* Phần “Thu nhập chịu thuế”:

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu. Cách tính:

Thu nhập chịu thuế  =  Tổng thu nhập  –  Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

Các khoản được miễn thuế theo quy định: Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản được miễn.

– Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* Phần: “Các khoản giảm trừ”

– Chỉ tiêu [15] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong đó:

+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

+ Giảm trừ cho người phụ thuộc =  3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ nếu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định (Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ).

– Chỉ tiêu [16] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể: BHXH: 8%,  BHYT: 1,5%,  BHTN: 1%.

Chỉ tiêu [18] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Chỉ tiêu [19] Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

– Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

– Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế:

– Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu [22] Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Cụ thể: Chỉ tiêu [22] = ([19] x Thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

– Chỉ tiêu [23] Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

– Chỉ tiêu [24] Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì tổ chức, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế.

Cách lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN:

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.
– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10]: Nếu là cá nhân không cư trú thì click vào ô này.

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu.

– Chỉ tiêu [12]: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của doanh nghiệp BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [14] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

– Chỉ tiêu [15] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.

Lưu ý: Nếu cá nhân có làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), tức là không khấu trừ 10% thì nhập “0 đồng” vào đây.

– Chỉ tiêu [16]: Là số thuế khấu trừ từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp Bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế (nếu có).

Cách lập phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN:

– Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

– Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh, chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [10] “Ngày sinh người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.

Lưu ý: Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 thì Người phụ thuộc phải được cấp MST (Xem hướng dẫn của Cục Thuế về cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục thì ấn nút: “Ghi” -> Sang bên tờ khai “05-QTT-TNCN” để kiểm tra lại số liệu.

– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [45] thì tổ chức, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuếTNCN
– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì tổ chức, doanh nghiệp theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện:

 • Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quyđịnh.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

 • Gửi qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
 • Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi file

Bước 8: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 1 đến Bước 6.

Lưu ý: Ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

 1. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019:

– Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.. (tức là ngày 30/3/2020)
* Thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
Như vậy, đối với cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020.

Những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 7040/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST NPT. Năm 2018 chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với năm 2017 do đó công tác quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2018, cấp MST cho người phụ thuộc (NPT) của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập gọi chung là các tổ chức trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 của Cục thuế TP Hà Nội. Tải về công văn ở đây: cv 5749 huong dan qtt tncn va cap mst npt

Để đảm bảo quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân QTT TNCN lưu ý một số nội dung như sau:

1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) tại các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC , trường hợp người nộp thuế chưa được cấp MST thì các tổ chức trả thu nhập khẩn trương làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (cá nhân có thu nhập này phải làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

2. Các tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải Quyết toán thuế TNCN, các tổ chức có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh thuế TNCN thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Trường hợp 1 cá nhân nhận hộ thu nhập chịu thuế cho nhiều cá nhân đề nghị các tổ chức trả thu nhập tách riêng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN nhằm phản ánh đúng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân.

4. Cá nhân khi có đăng ký và thay đổi thông tin người phụ thuộc đề nghị thực hiện kê khai theo mẫu 20/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính.

5. Các tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa cho cơ quan thuế.

Các tổ chức sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn và không phải nộp tờ khai thuế bản giấy cho cơ quan thuế.

Tổng cục thuế đã hỗ trợ người nộp thuế để các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập có thể xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN một cách dễ dàng, chính xác chỉ bằng các nút tích, lựa chọn đơn giản trên ứng dụng nhằm tránh mất thời gian và công sức của người nộp thuế khi xác định nơi nộp hồ sơ QTT TNCN.

6. Để tránh ùn tắc trong công tác nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN 01/04/2019.

7. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. Do đó đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nên nộp sau ngày 01/04/2019.

Những lưu ý khi xác định số thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2018 là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.

Đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà, hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuế nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Lưu ý về các khoản giảm trừ

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trường hợp trong kỳ tính thuế, cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2017, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc: Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động./.

Các bạn có thể tham khảo slide hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho các doanh nghiệp từ ngày 14/03/2019: https://drive.google.com/file/d/19XcU-ZaehSyq_olCA0DJ0C0EiGOBiEvS/view

Xem thêm: Những câu hỏi, thắc mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN

Chia sẻ bài này với bạn bè

273 Trả lời to "Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN"

 1. Mình muốn mua backlink bài viết(khoảng 2-3 link). Admin có cung cấp dịch vụ này ko ạ? Website bên mình có nội về dịch vụ kế toán trọn gói. Nếu có, admin email giúp mình báo giá nhé. Vì mình tìm không thấy thông tin liên hệ. Tks admin!

  Trả lời
 2. Cho mình hỏi mình làm việc tại công ty A từ trước năm 2018, ký hợp đồng 1 năm đến tháng 4/2018 hết hợp đồng, mình tiếp tục ký hợp đồng 1 tháng với công ty A thêm vài lần (có khấu trừ thuế 10%). Đến cuối tháng 8/2018 mình đã nghỉ công ty A. Trong suốt năm 2018 mình không có thu nhập vãng lai nào khác ngoài công ty A. Vậy mình có thể ủy quyền cho công ty A làm quyết toán thuế TNCN 2018 để xin hoàn thuế không?
  Cảm ơn bạn!

  Trả lời
  1. Ủy quyền được nha bạn. Nhưng thường nhân viên đã nghỉ việc thì công ty sẽ không nhận quyết toán thay, lý do là nếu phát sinh hoàn thuế hoặc nộp thêm thuế thì rất phúc tạp do nhân viên k còn ở cty. Do vậy bạn nên tự QT thuế trong trường hợp này.

   Trả lời
   1. Cảm ơn bạn! Công ty nói sẽ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mình vào cuối tháng 3. Nếu mình nộp quyết toán thuế sau ngày 31/03/2019 thì có sao không bạn?

    Trả lời
    1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có thể cấp ngay khi nhân viên nghỉ, k cần phải đợi cuối năm do thuế đã khấu trừ hàng tháng, bạn yêu cầu cty cung cấp trước tháng 3. Nếu bạn nộp quyết toán sau 31/3 mà có phát sinh số thuế nộp thêm bạn sẽ phải nộp phật chậm nộp thuế với số ngày tương ứng, nếu được hoàn thì bạn nộp lúc nào cũng được.

     Trả lời
     1. Cảm ơn bạn Hải! Mình có nói công ty nhưng cty không chịu cấp trước, vì nói phải làm chung 1 đợt cuối năm rồi trình ký. Mình nghĩ mình không phải đóng thêm thuế nên chắc không sao.

     2. add cho mình hỏi được hoàn lại thuế thì quy định sau bao lâu phải nộp HS QTT? năm 2017 mình quên làm 2019 làm có dc không ?

 3. Lê Quốc Dinh · Edit

  công ty mình mới thành lập tháng 9/2018, hiện cũng chưa hoạt động nhiều, hoặc các hợp đồng gia công điều chưa thực hiện xong,
  như vậy, phần quyết toán thuế của năm sẽ thực hiện như thế nào ạ, mình chưa tuyển được kế toán thuế nên bắt buộc mình phải tạm thời thuê kế toán dịch vụ mà bạn này cũng còn kém lắm.
  xin anh chị tư vấn giúp ajh.
  xin cảm ơn,

  Trả lời
  1. Nếu trong năm 2018 mà công ty có trả lương cho nhân viên thì bạn cần phải kê khai và quyết toán thuế TNCN năm 2018:
   Khoản 1 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 153/2013/TT-BTC như sau:
   “a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân……”

   Trả lời
 4. Châu Nguyễn · Edit

  cho mình hỏi
  Đối với cá nhân thời vụ không có hợp đồng lao động tạm thu thuế 10%
  vậy khi quyết toán thì dưới mức lương bao nhiêu mới được hoàn thuế
  đối với các cá nhân không có hợp đồng hoặc ký dưới 3 tháng này thì lúc QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN tính theo biểu thuế từng phần hay toàn phần ạ

  Trả lời
 5. Bạn xem thông tư 111 nhé:

  Tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

  – Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ, khi chi trả tiền lương, tiền công từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN;

  – Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại doanh nghiệp, ước tổng thu nhập cả năm nhỏ hơn 108 triệu đồng và cá nhân có MST thì được làm cam kết, doanh nghiệp tạm thời không khấu trừ thuế;

  – Tất cả cá nhân ký HĐLĐ dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế hoặc chưa khấu trừ thuế (do mỗi lần chi trả dưới 2 triệu thì không phải khấu trừ thuế hoặc được làm cam kết) phải tổng hợp tất cả các lần chi trả trong năm để kê vào bảng kê 05-2/BK-TNCN; nếu cá nhân không có MST thì phải ghi CMND vào bảng kê. Doanh nghiệp phải kê khai cho từng người.

  Trả lời
 6. cho mình hỏi : bên mình là công ty xây dựng mà kí hợp đồng lđ dưới 1 tháng, họ làm khoảng 20 ngày nhưng ko chịu đóng tncn 10% , thì mình có đc làm bản cam kết 02 ko? và có được ủy quyền quyết toán thuế ko?

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:

   – Là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng;

   – Có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/ lần trở lên;

   – Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

   – Phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.

   -> Như vậy những trường hợp phổ biến sau không đủ điều kiện làm cam kết nhưng nhiều kế toán vẫn hay mắc phải:

   – Tại thời điểm làm cam kết chưa có mã số thuế (ví dụ: tháng 1/2017 làm cam kết nhưng tại thời điểm đó chưa có mã số thuế TNCN thì cam kết không có hiệu lực)

   – Có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.

   (Căn cứ: Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

   Trả lời
 7. cho em hỏi: trường hợp lương chưa đến mức đóng thuế có cần phải đăng ký người phụ thuộc không.

  Trả lời
 8. CHo mình hỏi, đơn vị mình có chi trả lương cho hai hợp đồng lao động! Hai bạn ấy có thu nhập hai nơi trở lên, hai bạn ấy tự quyết toán thuê thu nhập cá nhân. Nhơ thế đơn vị mình cuối năm có phải kê khai quyết toán vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không ạ!

  Trả lời
  1. Bạn vẫn kê khai nhưng không check vào nút “Cá nhân ủy quyền quyết toán thay” vì các đối tượng đó thuộc diện tự quyết toán trực tiếp với CQ thuế

   Trả lời
 9. Cho em hỏi: em đã nộp hồ sơ qua mạng rồi, trong trường hợp em xin quyết toán thuế ở nơi thường trú thì có thể nhờ người thân đi quyết toán được không ạ?

  Trả lời
 10. Trọng trần · Edit

  Cho em hỏi: Công ty em có trường hợp năm 2017 nghỉ việc như sang 2018 công ty mới trả lương thì khoảng lương trả trong năm 2018 thì quyết toán TNCN như thế nào? Căn cứ theo văn bản nào để thực hiện.
  Em cảm ơn!

  Trả lời
  1. Trả lương năm 2018 thì quyết toán trong năm 2018. Tất cả các quy định thuế TNCN khi bạn đọc đều có nguyên tắc thuế tính theo thời điểm chi trả thu nhập.

   Trả lời
 11. Trọng trần · Edit

  Mình cũng biết là tính thuế năm 2018. nhưng mình đọc thì không thấy chỗ nào nói như trường hợp của mình. bản biết chỉ mình với. Mình hỏi cục thuế thì ngta bảo thu 10%. mình Thấy không hợp lý.

  Trả lời
  1. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế (Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Còn khi chi trả tiền thưởng hay lương thời vụ (không còn HĐ nhân viên) thì DN phải tạm khấu trừ 10%.

   Trả lời
   1. Trọng trần · Edit

    Mình cảm ơn. Cho mình hỏi thêm với. Người lao động làm 10 tháng trong năm thì khi quyết toán vẫn tính thu nhập bình quân tháng/ cả năm đúng không? và quy định tại TT nào?

    Trả lời
    1. Quyết toán thuế là tính theo năm bạn nên NLĐ làm 10 tháng thì khi quyết toán vẫn tính tròn 12 tháng. Bạn có thể tham khảo điều 7, TT111

     Trả lời
     1. Châu Nguyễn · Edit

      Nếu họ mới vô làm khoảng 1-2 tháng và đã ký hợp đồng k thời này và không biết trước khi vào cty mình làm họ đã làm ở đâu chưa thì mình vẫn tính giảm trừ bản thân cho cả 12 tháng luôn hay chỉ tính số tháng họ thực tế làm ở cty mình nhỉ

 12. Nhờ các bạn tư vấn giúp mình.
  Trong năm 2018, Từ tháng 1 đến tháng 7 mình có làm việc tại ngân hàng A.
  Từ giữa tháng 10 đến tháng 12, mình làm việc tại ngân hàng B. Tổng thu nhập trong năm 2018 của mình nhỏ hơn 108 triệu.
  Các bạn cho mình hỏi thủ tục quyết toán thuế là như thế nào ạ. Có cần xác nhận hay bảng lương gì từ các cơ quan cũ không ạ

  Trả lời
  1. Trường hợp của bạn cần lấy chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại 2 NH trên và phải tự quyết toán thuế

   Trả lời
 13. Tôi hiện tại ký hợp đồng cộng tác viên với một số công ty khác nhau, không là nhân viên chính thức của bất kỳ công ty nào, tổng thu nhập từ các nguồn khoảng 30 triệu/tháng. Một số thắc mắc xin được giải đáp như sau:
  – Tôi có được uỷ quyền quyết toán cho 1 đơn vị nào đang cộng tác hay không? Hay phải trực tiếp ra cơ quan thuế địa phương?
  – Tôi đã đăng ký thông tin giảm trừ gia cảnh tại 1 đơn vị đang cộng tác chính, tôi có phải đăng ký lại với các đơn vị cộng tác khác và với cơ quan thuế không?

  Trả lời
  1. Bạn không nói rõ HĐ của bạn là bao nhiêu tháng hay chỉ là HĐ theo thời điểm công việc nên mình k tư vấn được. Tuy nhiên, bên trên mình đã liệt kê rất rõ những trường hợp nào được và không được ủy quyền, bạn xem lại bên trên nhe.

   Trả lời
 14. Chào các bạn trước mình chuyên làm quyết toán thuế cho cty mình, dạo này mình rãnh nên nhận tư vấn và làm quyết toán thuế hộ, bạn nào có nhu cầu nt hoặc alo cho m theo số 0903042084 nhé

  Trả lời
 15. Châu Nguyễn · Edit

  M.N ƠI, trả lời giúp mình với, lúc mình tổng hợp quyết toán thì có vài cá nhân của tháng 11/2018 mới vô nên giảm trừ 9trieeuj thôi, cho mình hỏi mình có thấy thông tin ” nếu trong năm chưa giảm trừ đủ 12 tháng thì quyết toans được giảm trừ 12 tháng” vậy cá nhân này mới làm bên cty mình từ tháng 11-2018 thôi nên mình có được tính giảm trừ cho đủ 12 tháng tức 108tr đồng năm không hay chỉ tính giảm trừ 9 triệu thôi vậy????, thực sự k kiểm soát được là trước cty mình họ đã làm ở cty nào trước đó trong năm không nữa,,,
  giúp mình với

  Trả lời
   1. Mình bổ sung 1 chút, không phải NV nào cũng được phép UQ cho cty QT, bạn Châu Nguyễn nên đọc kỹ phần UQ mình hướng dẫn chi tiết bên trên để làm cho đúng.

    Trả lời
 16. Châu Nguyễn · Edit

  Ờ, vậy hả, Cám ơn bạn nhiều nha,, à cho mình hỏi thêm, với kinh nghiệm kế toán của các bạn thì mình chỉ nên làm giấy uỷ quyền cho những cá nhân có phats sinh thuế tncn thôi ha, khỏi làm đại trà được không nhỉ,

  Trả lời
 17. Cho em hỏi, trong năm 2018, từ tháng 1/2018 – 2/2018, em có làm việc ở một công ty A, sau đó từ 3/2018 – 12/2018, em chuyển sang làm việc tại một công ty B khác (công ty này hiện em đang làm việc). Vậy để tự quyết toán thuế TNCN năm 2018, em cần yêu cầu công ty A và B những giấy tờ cần thiết nào ạ?
  Em cảm ơn Ad !

  Trả lời
  1. Bạn cần lấy chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại 2 cty A và B (nó giống như cái hóa đơn vậy và 1 bảng kê các khoản khấu trừ) sau đó tự quyết toán.

   Trả lời
 18. Dạ cho e hỏi , tháng 1/2018 e làm cty A, tháng 3/2018 thì sang cty B nên không liên tục 1 năm, khi quyết toán thuế người ta có tính theo từng tháng ko ạ hay là cứ cộng hết lại rồi /12. e cám ơn

  Trả lời
   1. Mình đã làm xong tờ khai, đến khi tải file xml thì máy báo: đang upload vui lòng chờ trong vài phút nhưng chờ hoài máy vẫn hiện ra dòng đó, có phải do mạng chậm hay là do cái gì, hãy chỉ giúp mình với.

    Trả lời
   2. Mình đã làm xong tờ khai, kết xuất ra file xml nhưng khi tải lên thì máy báo: đang upload xin vui lòng chờ trong vài phút, nhưng chờ mãi vẫn với dòng chứ đó, vậy có phải do mạng chậm hay sai chỗ nào, nhờ bạn chỉ giúp, xin cám ơn!

    Trả lời
 19. Lần đầu tiên mình làm quyết toán thuế, mình có nộp hồ sơ qua mạng. Nhưng vẫn không rõ quy trình thế nào. Nhờ các bạn hướng dẫn, mình xin cám ơn!

  Trả lời
  1. Bạn nộp hồ sơ qua mạng đồng thời gửi tờ khai gốc có chữ ký và chứng từ khấu trừ thuế TNCN gốc qua bưu điện cho cục thuế mà bạn nộp online. Chi tiết mình có hướng dẫn bên trên đó.

   Trả lời
 20. Mình đọc không hiểu chỗ này, mong bạn giải thích, xin cám ơn.

  Lưu ý:
  – Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
  – Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

  Trả lời
  1. Chào bạn, cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy là những đối tượng không sử dụng phần mềm HTKK để quyết toán, không có gửi file xml

   Trả lời
 21. câu hỏi của mình là mình chỉ đi làm 10 tháng trong 1 năm –> nên tính thuế cho cả năm thì sẽ chia cho 12 hay chia cho 10 ( đúng theo số tháng đóng thuế)

  Trả lời
 22. Hi mọi người, Công ty em mới thành lập từ tháng 3 năm 2018 và trả lương ngày mồng 5 tháng sau. Do đó, khi em tính quyết toán 2018 thì em tính tới hết kỳ lương của tháng 11/2018 thôi.
  Về phần giảm trừ gia cảnh, những người có ủy quyền quyết toán thuế thì em tính full 108 triệu cho bản thân. Còn những bạn không ủy quyền thì em vẫn để số giảm trừ bản thân+gia cảnh như đã khấu trừ trong các kỳ lương.
  Nhờ mọi người tư vấn giùm em ạ.

  Trả lời
 23. Cho mình hỏi trường hợp được công ty đền bù theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là 3 tỷ đồng trong năm 2018. Theo luật, phần này chỉ phải chịu thuế TNCN là 10% tức 300 triệu và công ty cũ đã khấu trừ khoản thuế 10% này khi chi trả. Sau đó người lao động không có bất cứ thu nhập nào khác trong năm 2018.

  Khoản thu nhập 3 tỷ đồng này nếu làm quyết toán thuế theo phần mềm của tổng cục thuế thì sẽ phải đóng là gần 35% (vì chia đều thu nhập mỗi tháng gần 300trieu và tính lũy tuyến), tức khoảng hơn 1tỷ đồng, rất bất hợp lý so với luật đã qui định là 10%.

  Trong trường hợp này thì có phải làm quyết toán thuế không và nếu phải làm thì làm thế nào cho hợp lý.

  Trả lời
  1. Bạn vẫn làm được, nếu phát sinh số thuế phải nộp thì bạn sẽ bị phạt, nếu số đươc hoàn thì ko sao. Bạn liên hệ các cty mình đã làm việc để lấy chứng từ.

   Trả lời
 24. Nguyễn Thị Nhị · Edit

  Chào bạn, cho mình hỏi về quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài. Bên mình có bác Nhật sang VN làm việc từ 31/3/2018 đến nay, từ 01/01/2018 đến 30/03/2018 bác làm tại cty mẹ bên Nhật. Vậy thời điểm mình làm quyết toán cho bác là thời gian nào? có phải là đủ 12 tháng liên tục kể từ ngày có mặt tại VN không vậy? Mình cảm ơn nhiều nhé

  Trả lời
 25. Trường hợp quyết toán thuế tncn nlđ nhiều hơn số đã khấu trừ nlđ. Trường hợp này đã nghỉ và không ủy quyền thì kê khai số thuế ntn ạ

  Trả lời
  1. Không Ủy quyền thì không QT thay nên không phải tính ra số thuế nộp thừa hay thiếu. Kê khai theo số thuế đã khấu trừ trong năm.

   Trả lời

Bình luận