Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 4.1.8. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK và phần 2 là những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN. Do chính sách thuế TNCN năm 2019 không có thay đổi so với năm 2018 nên việc quyết toán thuế TNCN năm 2019 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018.

Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN

– Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập vào phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN: htkk mới nhất

– Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> Chọn “Tờ khai 05/QTT-TNCN” -> Chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Chú ý: Những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập không từ ngày 01/01 của năm quyết toán nên không tròn năm thì click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do. Để click chọn được vào đây thì phải quay lại bước chọn “Kỳ tính thuế” -> Phải chọn từ tháng mấy -> Thì khi vào trong tờ khai mới click được vào đây.

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

:
Cách tốt nhất là nhập dữ liệu trên Excel rồi tải lên HTKK để tránh bị lỗi font chữ và nếu có trục trặc gì cũng không bị mất dữ liệu

Chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Cách lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Những cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào phụ lục này:

– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10] – Cá nhân nào uỷ quyền cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thay thì click vào ô vuông. Chi tiết xem công văn CV-801-TCT-TNCN (Phải có giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thay được quy định tại điểm a.4, Khoản 3, Điều 21 Thông tư này).

* Phần “Thu nhập chịu thuế”:

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu. Cách tính:

Thu nhập chịu thuế  =  Tổng thu nhập  –  Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

Các khoản được miễn thuế theo quy định: Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản được miễn.

– Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* Phần: “Các khoản giảm trừ”

– Chỉ tiêu [15] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong đó:

+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

+ Giảm trừ cho người phụ thuộc =  3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ nếu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định (Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ).

– Chỉ tiêu [16] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể: BHXH: 8%,  BHYT: 1,5%,  BHTN: 1%.

Chỉ tiêu [18] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Chỉ tiêu [19] Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

– Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

– Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế:

– Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu [22] Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Cụ thể: Chỉ tiêu [22] = ([19] x Thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

– Chỉ tiêu [23] Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

– Chỉ tiêu [24] Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì tổ chức, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế.

Cách lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN:

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.
– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10]: Nếu là cá nhân không cư trú thì click vào ô này.

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu.

– Chỉ tiêu [12]: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của doanh nghiệp BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [14] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

– Chỉ tiêu [15] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.

Lưu ý: Nếu cá nhân có làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), tức là không khấu trừ 10% thì nhập “0 đồng” vào đây.

– Chỉ tiêu [16]: Là số thuế khấu trừ từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp Bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế (nếu có).

Cách lập phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN:

– Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

– Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh, chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [10] “Ngày sinh người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.

Lưu ý: Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 thì Người phụ thuộc phải được cấp MST (Xem hướng dẫn của Cục Thuế về cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục thì ấn nút: “Ghi” -> Sang bên tờ khai “05-QTT-TNCN” để kiểm tra lại số liệu.

– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [45] thì tổ chức, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuếTNCN
– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì tổ chức, doanh nghiệp theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện:

 • Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quyđịnh.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

 • Gửi qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
 • Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi file

Bước 8: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 1 đến Bước 6.

Lưu ý: Ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

 1. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019:

– Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.. (tức là ngày 30/3/2020)
* Thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
Như vậy, đối với cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020.

Những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 7040/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST NPT. Năm 2018 chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với năm 2017 do đó công tác quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2018, cấp MST cho người phụ thuộc (NPT) của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập gọi chung là các tổ chức trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 của Cục thuế TP Hà Nội. Tải về công văn ở đây: cv 5749 huong dan qtt tncn va cap mst npt

Để đảm bảo quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân QTT TNCN lưu ý một số nội dung như sau:

1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) tại các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC , trường hợp người nộp thuế chưa được cấp MST thì các tổ chức trả thu nhập khẩn trương làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (cá nhân có thu nhập này phải làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

2. Các tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải Quyết toán thuế TNCN, các tổ chức có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh thuế TNCN thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Trường hợp 1 cá nhân nhận hộ thu nhập chịu thuế cho nhiều cá nhân đề nghị các tổ chức trả thu nhập tách riêng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN nhằm phản ánh đúng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân.

4. Cá nhân khi có đăng ký và thay đổi thông tin người phụ thuộc đề nghị thực hiện kê khai theo mẫu 20/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính.

5. Các tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa cho cơ quan thuế.

Các tổ chức sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn và không phải nộp tờ khai thuế bản giấy cho cơ quan thuế.

Tổng cục thuế đã hỗ trợ người nộp thuế để các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập có thể xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN một cách dễ dàng, chính xác chỉ bằng các nút tích, lựa chọn đơn giản trên ứng dụng nhằm tránh mất thời gian và công sức của người nộp thuế khi xác định nơi nộp hồ sơ QTT TNCN.

6. Để tránh ùn tắc trong công tác nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN 01/04/2019.

7. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. Do đó đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nên nộp sau ngày 01/04/2019.

Những lưu ý khi xác định số thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2018 là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.

Đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà, hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuế nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Lưu ý về các khoản giảm trừ

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trường hợp trong kỳ tính thuế, cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2017, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc: Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động./.

Các bạn có thể tham khảo slide hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho các doanh nghiệp từ ngày 14/03/2019: https://drive.google.com/file/d/19XcU-ZaehSyq_olCA0DJ0C0EiGOBiEvS/view

Xem thêm: Những câu hỏi, thắc mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN

Chia sẻ bài này với bạn bè

273 Trả lời to "Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN"

 1. xin chào, cho mình hỏi về tính thuế TNCN : Phần tiền xăng, điện thoại cố định hàng tháng có ghi cụ thể trong hợp đồng tiền xăng 700.000, điện thoại 400.000 vậy có được trừ khi tính thuế TNCN không. Do mình đọc một số công văn là được trừ nếu phù hợp với mức thu nhập doanh nghiệp, mình chưa rõ là phù hợp mức thu nhập doanh nghiêp là như thế nào, mong anh chị giải thích giúp mình, cám ơn nhiều

  Trả lời
  1. Những khoản chi cố định cho nhân viên ghi trong hợp đồng hay các văn bản khác như xăng, điện thoại…đều chịu thuế TNCN hết nhe bạn

   Trả lời
 2. xin chào, cho mình hỏi về tính thuế TNCN : Phần tiền xăng, điện thoại cố định hàng tháng có ghi cụ thể trong hợp đồng tiền xăng 700.000, điện thoại 400.000 vậy có được trừ khi tính thuế TNCN không. Do mình đọc một số công văn là được trừ nếu phù hợp với mức thu nhập doanh nghiệp, mình chưa rõ là phù hợp mức thu nhập doanh nghiêp là như thế nào, mong anh chị giải thích giúp mình, cám ơn nhiều

  Trả lời
 3. AD cho mình hỏi
  trong năm 2017 mình làm ở 2 công ty. đauà năm đến tháng 6/2017 mình làm ở 1 công ty. có ký hợp đồng và đóng bhxh đầy đủ.
  tháng 10/2017 đến nay mình làm ở 1 công ty khác. có ký hợp đồng và đóng bhxh đầy đủ.
  hiện tại mình không thể ủy quyền cho công ty mới quyết toán thuế tncn được
  mức lương của mình khi làm ở công ty cũ là <9tr.
  vậy mình có cần làm hồ sơ quyết toán không ad

  Trả lời
  1. Cty cũ bạn <9tr nên không phải nộp thuế, bạn lại có 3 tháng không làm việc nên nếu cty mới họ khấu trừ thuế đầy đủ cho bạn thì khả năng bạn được hoàn thuế chứ không phải nộp thêm.Nếu bạn muốn hoàn thì quyết toán, không thì thôi

   Trả lời
 4. AD cho minh hỏi. Mình thuộc diện tự quyết toán thuế TNCN, mình nộp thừa và đề nghị được hoàn lại khi làm quyết toán.Vậy thời điểm nộp quyết toán có phải là tất cả các ngày trong năm không?

  Trả lời
 5. Mình đã nộp tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân rồi ( bên mình là cty), còn đề nghị hoàn trả phần thuế còn thừa thì có bắt buộc phải nộp vào ngày 30/3/2018 ko hay nộp sau ngày này vẫn được. Mình mới làm lần đầu, mong b tư vấn giúp mình cảm ơn b

  Trả lời
 6. Nguyễn Thị Phương · Edit

  mình gửi quyết toán thuê tncn rồi nhưng phát hiện sai có được đổi lại bản quyết toán khác không

  Trả lời
 7. AD cho mình hỏi, mình có hai HĐ thử việc trong 2017 và sau đó đều ko ký HĐ lao động, công ty đã khấu trừ 10% thuế rồi thì có phải nộp thêm thuế ko để mình lên kế hoạch, vì nếu thừa thuế thì ko cần đi quyết toán trước 31.03. Cảm ơn Ad

  Trả lời
 8. Nếu thu nhập vãng lai của bạn nhỏ hơn 10 triệu / tháng thì không cần quyết toán. Tuy nhiên nếu bạn được hoàn thuế và có nhu cầu hoàn thì nên làm quyết toán để được hoàn lại số thuế đã nộp

  Trả lời
 9. Mình nộp tờ khai QT TNCN 2017 nhưng ko nộp được báo lỗ ” T�? khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 89. – Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element ‘ct07’. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:caNhanNNUQQT}’ is expected. ” . Có ai chỉ giúp mình làm thế nào để sửa sai đc ko. cám ơn

  Trả lời
  1. Nguyễn Thị Diệp · Edit

   Cho m hỏi. công ty mình có lao động ký hợp đồng 2 lần trên năm. ( ký t1-3 và t8-t10) thì khi quyết toán cho vào mẫu 05-1B hay 05-2B. nếu cho vào 05-1B thì phần giảm trừ gia cảnh cho bản thâm có được đánh phần giảm trừ 108tr ko? Mình ảm ơn

   Trả lời
 10. Nguyễn Thị Diệp · Edit

  Cho m hỏi. công ty mình có lao động ký hợp đồng 2 lần trên năm. ( ký t1-3 và t8-t10) thì khi quyết toán cho vào mẫu 05-1B hay 05-2B. nếu cho vào 05-1B thì phần giảm trừ gia cảnh cho bản thâm có được đánh phần giảm trừ 108tr ko? Mình ảm ơn

  Trả lời
 11. nguyễn Thị Thu Hồng · Edit

  Chi mình hỏi nhân viên làm việc đến thời điểm 30.06.2017 đã nghĩ việc ,trong thời gian làm việc có trừ khoản thuế TNCN 185.000,Giờ nhân viên này muốn cty xuất hóa đơn để tự quyet toan thuế thu nhập của minh,vây mình viết phiếu thu cho nhân viên này đươc khong.

  Trả lời
 12. Nguyễn Thị duyên · Edit

  cho em hỏi là công ty quyết toán thay cho nhân viên thì nộp hồ sơ quyết toán thay lên chi cục thuế hạn cuối là ngày nào ạ tại do 31 và ngày 1 là thứ 7 và chủ nhật rồi. nếu trễ thì mình không làm quyết toán thay có đc không ạ. e xin cảm ơn

  Trả lời
 13. xin chào, cho tôi hỏi để kê khai giảm người phụ cho lao động đã nghỉ việc thì phải làm như thế nào, xin cảm ơn

  Trả lời
  1. Về nguyên tắc nghỉ việc rồi thì không đăng ký nữa, vì đăng ký bổ sung phải quyết toán mới có hiệu lực hồi tố lại trong năm

   Trả lời
 14. xin chào, cho tôi hỏi để kê khai giảm người phụ cho lao động đã nghỉ việc thì phải làm như thế nào, xin cảm ơn

  Trả lời
 15. Nguyễn Ngọc Thuý · Edit

  Ad cho mình hỏi thăm, Cơ quan mình đã làm Quyết toán thuế và đóng thuế 2017 vào 30/03/2018 cho mình rồi. Giờ mình có thể hoàn thuế với chi phí phát sinh bệnh ung thư tuyến giáp hay không, thời gian hoàn thuế trong bao lâu và thủ tục như thế nào ạ.
  Cám ơn Ad!

  Trả lời
 16. Hi các anh chị, em có vấn đề thắc mắc như sau nhờ các anh chị giải đáp giúp em nhé

  tháng 10/2015 em có làm việc tại 1 công ty, công ty có thu tiền thuế TNCN 10% cho 2 tháng thử việc của em là 700.000đ.
  Đến tháng 7/2016 em nghỉ việc, công ty có gửi bộ chứng từ cho em để em tự đi hoàn thuế số tiền trên
  Vậy cho em hỏi giờ là tháng 4/2018 rồi, em có còn được làm hồ sơ hoàn thuế không ạ?

  Và sau này qua những công ty khác rồi, thì thu nhập nhận dc lúc thử việc trên 3 triệu đều bắt buộc đóng thuế TNCN hay chỉ cần làm cam kết để khỏi bị trừ thuế ạ.

  Em vẫn chưa rõ cách thức để làm hồ sơ hoàn thuế ạ

  Em cảm ơn các anh chị

  Trả lời
  1. Vẫn được bạn, hoàn thuế muốn nộp QT lúc nào cũng được. Nếu bạn tổng thu nhập chưa đến mức nộp thuế thì làm cam kết 02 để khỏi nộp thuế

   Trả lời
 17. Mình là cá nhân, năm 2016 có làm trên HN và được cấp Mã số thuế trên HN, chi cục thuế quận Hai Bà Trưng quản lý. Sang năm 2017 mình làm trên Hà Nội có 2 tháng rồi về Thái bình làm việc. Sang công ty Thái Bình mình lại khai là chỉ có thu nhập tại công ty Thái Bình. Đến năm nay, khi lên công ty cũ lấy chứng từ mới biết Công ty cũ đã nộp thuế TNCN 2 tháng năm 2017 cho mình và nếu tính tổng năm 2017 thì mình không phải nộp thuế. Hiện tại trong tay mình có 2 chứng từ khấu trừ thuế TNCN, thư xác nhận thu nhập năm 2016 và 2 tháng năm 2017 của công ty cũ và xác nhận thu nhập của công ty mới năm 2017

  Cho Mình hỏi mình phải làm quyết toán thuế TNCN năm 2016 và năm 2017 ở đâu và làm như thế nào ạ?

  Trả lời
 18. Cho em hỏi : năm t1/2017 đến tháng 3 em làm công ty A. t4/2017 đến hết năm em làm công ty B. Do đợi hoa đơn công ty B lâu quá nên em đã tự Đi quyết toán thuế khi có hóa đơn của công ty A . Giờ em đã làm xong hồ sơ quyết toán thuế. Giờ công ty B cấp hoa đơn xuông e có thể lên hòan thuế tiếp không ạ.
  Nhờ chị hỗ trợ dùm em.
  Em cảm ơn ạ

  Trả lời
 19. Chào chị
  Cho em hỏi. Trong năm 2017 em có làm cho 2 công ty. Em đã nhận hoa đen quyết toán thuế của công ty A và đã Đăng kí hoan thuế ở chi cục thuế nhưng chưa nhận tiền. Giờ lại phát sinh thêm hóa đơn ở công ty B vậy giờ em phai làm thế nào ạ.
  Nhờ chị hướng dẫn. Em cảm ơn

  Trả lời
 20. cho e hỏi add. e tự đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khi lên chi cục thuế thì họ nói là phải nôp qua mạng trước rồi mới nhận hồ sơ, e phải làm như thế nào để nộp qua mạng

  Trả lời
 21. Chào Anh Chị,
  Trong năm 2017, mình làm 2 công ty (cty A 01/2017 -> 08/2017; cty B: 09/2017 -> 12/2017) nên giờ mình tự quyết toán.
  Theo hướng dẫn ở trên, mình đã tải xuống hai file 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-3/BK-QTT-TNCN, điền thông tin và đưa lên lại.
  Tuy nhiên, khi xuất file xml ra thì hệ thống báo: “mã số thuế bị sai, trùng với mã số thuế của cơ quan chi trả thu nhập”.
  Anh Chị giúp mình xem đây là lỗi gì ạ, và mình cần làm gì để xử lý được lỗi này.

  Lúc đăng nhập vào hệ thống, mình dùng mã số thuế cá nhân và khai báo 1 lần từ 01/2017 đến 12/2017 luôn.

  Cám ơn Anh Chị!

  Trả lời
  1. Công ty mình mới thành lập tháng 8 năm 2018 ,nhưng đến tháng 10 mới chi trả lương cho CBCNV,với mức lương 5 triệu đồng một người một tháng ,thì cuối năm 2018 có phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho CBCNV hay không?
   Câu hỏi 2 : Mình làm kế toán hiện đã có lương hưu là ; 4150.000 đồng một tháng ,hiện nay mình làm thêm kế toán cho công ty TNHH ,lương trả từ tháng 10 năm 2018 là : 3.triệu đồng một tháng ,vậy cuối năm 2018 Công ty TNHH mình đang làm có phải làm quyêt toán thuế thu nhập cho mình không?và nếu làm thì làm như thế nào?

   Trả lời
 22. cho mình hỏi từ lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn cho cơ quan thuế đến lúc nhận được kết quả là bao lâu vậy ạ

  Trả lời
 23. Trong năm 2017 mình có thu nhập từ 2 nơi nhưng có một nơi thu nhập không phát sinh thuế. Nơi không phát sinh thuế có cung cấp cho mình giấy xác nhận thu nhập nhưng mibhf không biết có cần phải có hoá đơn khấu trừ hay không vì kế toán nói không phát sinh thuế nên không cần hoá đơn. Như thế có đúng không ạ?

  Trả lời
 24. Anh/Chị cho em hỏi:
  Em đã làm quyết toán thuế TNCN 2017 và được hoàn thuế.
  NGười bên thuế nói là sau 1-2 tháng, tiền hoàn thuế sẽ được chuyển vào TK.
  Tuy nhiên, đến giờ em vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế thì em có thể liên hệ cơ quan nào để hỏi ạ?

  Trả lời
  1. Nếu chị làm năm 2017 tại 1 nơi thì chị ủy quyền cho KT làm còn làm 2 nơi thì chị báo công ty mà chị làm phải nộp thuế xuất cho cái hóa đơn đỏ (em quên tên rồi) về số thuế đã khấu trừ, thu nhập đã trả. Xong làm cái tờ khai đưa lên thuế.
   Thiếu gì họ sẽ hướng dẫn chị.
   Hoàn thuế thì chị làm thời gian nào cũng đc.

   Trả lời
    1. Mình có chứng từ hoàn thuế TNCN năm 2017 của công ty gửi mà bây giờ tháng 7 rồi thì có nộp được hồ sơ quyết toán để được hoàn thuế ko bạn?

     Trả lời
 25. Chào anh chị
  Xin anh chị tư vấn giúp em, em làm cty đc 8 năm, khi cty khuyến khích nghỉ việc sẽ hỗ trợ 3 tháng lương căn bản, số tiền khoảng 20tr cộng với tiền lương tiền phép năm tháng đó em thu nhập khoảng 35tr, khi trừ 9tr giảm trừ cho bản thân e còn khoảng 26tr. Cty đã tính thuế cho e theo biểu lũy và đóng ở mức 20% vào thuế TNCN , em àm chưa tròn năm nếu em đi quyết toán thuế thì em sẽ đc cộng dồn rồi chia cho 12 tháng hay e chỉ đc chia cho những tháng mà e đã có thu nhập? Mức lương bình quân của em chỉ hơn 8tr nên ko phải đóng thuế, do đợt này cty khuyến khich cho 3 tháng lương căn bản e mới phải đóng thuế, và số tiền đóng rất lớn e phải làm sao để quyền lợi của mình đc bảo vệ?
  Xin cám ơn anh chị.

  Trả lời
  1. Khi bạn quyết toán sẽ tính trọn cho 12 tháng và bạn sẽ được hoàn thuế đã nộp lại nếu thu nhập 12 tháng chưa tới mức tính thuế.

   Trả lời
 26. Bên mình cũng gặp trường hợp này. cơ quan thuế họ hướng dẫn mình làm công văn cam kết trong đó nội dung nêu Công ty không phát sinh khoản chi trả tiền lương cho người lao động, do đó Công ty không làm quyết toán thuế TNCN cho niên độ đó.

  Trả lời
 27. Cho mình hỏi: mình làm ở cty sau 2 tháng thử việc thì đc cty cho ký hđlđ nhưng cty quy định chỉ ký hđlđ vào một ngày duy nhất, nếu ngày đó k ký thì thôi, mà mình đi công tác nên đành bó tay. Và mình làm ở cty đó khoảng 5 tháng với hình thức chưa ký hợp đồng lao động chính thức. Cty trả tiền lương cho mình dưới 9 triệu cũng thu thuế 10%. Tiền hoa hồng của mình cũng thu 10%. Và cả lương cả hoa hồng của mình tính trong năm 2017 là chưa vượt quá mức phải nộp thế mà là đc hoàn thuế. Nên mình có ủy quyền cho cty làm hoàn thuế cho mình cty nhận đơn và để đó bây giờ sau gần 1 năm lại thông báo mình k đc ủy quyền và tự làm. Cho mình hỏi như thế cty có đúng k? Và nếu cty k nhận ủy quyền đc thì phải thông báo luôn chứ sau gần một năm mới thông báo. Và tổng tiền lương và hoa hồng cty khấu trừ của mình tầm 14 triệu, nhưng hóa đơn khấu trừ chỉ ghi 10 triệu. Mong bạn giải thích giúp mình! Và mình cam kết trong năm 2017 k phát sinh thu nhập ở đâu khác ngoài cty đó

  Trả lời
  1. Theo Luật Lao Động thì công ty của bạn sai ngay từ khoản ký hợp đồng rồi:
   Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 88/2015/NĐ-CP thì biện pháp xử lý hành chính đối với công ty của bạn được áp dụng như sau:
   “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
   a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc;
   b) Thử việc quá thời gian quy định;
   c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;
   d) Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động.“

   Phải ký hợp đồng và tính thuế lũy tiến thì cty mới quyết toán thay cho bạn được

   Trả lời

Bình luận