Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế (nếu một nguồn thì tổ chức đã làm thay) và doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế của nhân viên công ty. Hiện tại, tờ khai được sử dụng theo mẫu 05/QTT-TNCN được kê khai theo ứng dụng HTKK 4.1.8. Bài này gồm 2 phần: hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK và phần 2 là những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN. Do chính sách thuế TNCN năm 2018 không có thay đổi so với năm 2017 nên việc quyết toán thuế TNCN năm 2018 vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018.

Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN

– Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập vào phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN: htkk mới nhất

– Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” -> Chọn “Tờ khai 05/QTT-TNCN” -> Chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Chú ý: Những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập không từ ngày 01/01 của năm quyết toán nên không tròn năm thì click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do. Để click chọn được vào đây thì phải quay lại bước chọn “Kỳ tính thuế” -> Phải chọn từ tháng mấy -> Thì khi vào trong tờ khai mới click được vào đây.

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

:
Cách tốt nhất là nhập dữ liệu trên Excel rồi tải lên HTKK để tránh bị lỗi font chữ và nếu có trục trặc gì cũng không bị mất dữ liệu

Chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Cách lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Những cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào phụ lục này:

– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10] – Cá nhân nào uỷ quyền cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thay thì click vào ô vuông. Chi tiết xem công văn CV-801-TCT-TNCN (Phải có giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính. Chi tiết về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thay được quy định tại điểm a.4, Khoản 3, Điều 21 Thông tư này).

* Phần “Thu nhập chịu thuế”:

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu. Cách tính:

Thu nhập chịu thuế  =  Tổng thu nhập  –  Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

Các khoản được miễn thuế theo quy định: Tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản được miễn.

– Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

* Phần: “Các khoản giảm trừ”

– Chỉ tiêu [15] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. Trong đó:

+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

+ Giảm trừ cho người phụ thuộc =  3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, doanh nghiệp thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong kỳ nếu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định (Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính ).

– Chỉ tiêu [16] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể: BHXH: 8%,  BHYT: 1,5%,  BHTN: 1%.

Chỉ tiêu [18] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Chỉ tiêu [19] Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

– Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

– Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế:

– Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu [22] Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Cụ thể: Chỉ tiêu [22] = ([19] x Thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

– Chỉ tiêu [23] Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

– Chỉ tiêu [24] Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì tổ chức, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế.

Cách lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN:

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp kê khai thu nhập đã trả cho những cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng.
– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nhập MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09].

– Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10]: Nếu là cá nhân không cư trú thì click vào ô này.

– Chỉ tiêu [11] Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân không cư trú, cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Lưu ý: Các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu.

– Chỉ tiêu [12]: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của doanh nghiệp BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [13] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

– Chỉ tiêu [14] Theo hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

– Chỉ tiêu [15] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.

Lưu ý: Nếu cá nhân có làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC), tức là không khấu trừ 10% thì nhập “0 đồng” vào đây.

– Chỉ tiêu [16]: Là số thuế khấu trừ từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp Bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động (nếu có).

– Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế (nếu có).

Cách lập phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN:

– Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

– Đối với những NPT đã được cấp MST thì không phải khai đủ các thông tin định danh, chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [10] “Ngày sinh người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.

Lưu ý: Để thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 thì Người phụ thuộc phải được cấp MST (Xem hướng dẫn của Cục Thuế về cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục thì ấn nút: “Ghi” -> Sang bên tờ khai “05-QTT-TNCN” để kiểm tra lại số liệu.

– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [45] thì tổ chức, doanh nghiệp phải nộp thêm tiền thuếTNCN
– Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì tổ chức, doanh nghiệp theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện:

 • Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quyđịnh.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 3, NNT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

 • Gửi qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc qua bưu điện.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

 • NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
 • Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi file

Bước 8: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 1 đến Bước 6.

Lưu ý: Ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

 1. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2018:

– Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (tức là ngày 30/3/2019)

Những quy định, hướng dẫn mới nhất của Tổng cục thuế về thuế TNCN

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn số 7040/CT-TNCN V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST NPT. Năm 2018 chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với năm 2017 do đó công tác quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm 2018, cấp MST cho người phụ thuộc (NPT) của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập gọi chung là các tổ chức trả thu nhập và cá nhân quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 của Cục thuế TP Hà Nội. Tải về công văn ở đây: cv 5749 huong dan qtt tncn va cap mst npt

Để đảm bảo quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân QTT TNCN lưu ý một số nội dung như sau:

1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế (MST) tại các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC , trường hợp người nộp thuế chưa được cấp MST thì các tổ chức trả thu nhập khẩn trương làm thủ tục để được cơ quan thuế cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (cá nhân có thu nhập này phải làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

2. Các tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải Quyết toán thuế TNCN, các tổ chức có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh thuế TNCN thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Trường hợp 1 cá nhân nhận hộ thu nhập chịu thuế cho nhiều cá nhân đề nghị các tổ chức trả thu nhập tách riêng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN nhằm phản ánh đúng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân.

4. Cá nhân khi có đăng ký và thay đổi thông tin người phụ thuộc đề nghị thực hiện kê khai theo mẫu 20/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính.

5. Các tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa cho cơ quan thuế.

Các tổ chức sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn và không phải nộp tờ khai thuế bản giấy cho cơ quan thuế.

Tổng cục thuế đã hỗ trợ người nộp thuế để các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập có thể xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN một cách dễ dàng, chính xác chỉ bằng các nút tích, lựa chọn đơn giản trên ứng dụng nhằm tránh mất thời gian và công sức của người nộp thuế khi xác định nơi nộp hồ sơ QTT TNCN.

6. Để tránh ùn tắc trong công tác nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN 01/04/2019.

7. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. Do đó đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nên nộp sau ngày 01/04/2019.

Những lưu ý khi xác định số thuế TNCN

Thu nhập chịu thuế phải quyết toán năm 2018 là tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân thực nhận từ 1/1/2018 đến 31/12/2018.

Đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà, hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuế nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế được tổng hợp tại danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Lưu ý về các khoản giảm trừ

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trường hợp trong kỳ tính thuế, cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2017, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc: Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động./.

Các bạn có thể tham khảo slide hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn cho các doanh nghiệp từ ngày 14/03/2019: https://drive.google.com/file/d/19XcU-ZaehSyq_olCA0DJ0C0EiGOBiEvS/view

Xem thêm: Những câu hỏi, thắc mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN

Chia sẻ bài này với bạn bè

272 Trả lời to "Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN"

 1. Chào bạn, cho mình hỏi. Bên công ty mình mới thành lập từ tháng 03/17, nhưng bắt đấu sử dụng lao động từ tháng 05/17. Thì khi quyết toán thuế TNCN năm thì mình chọn vào mục quyết toán không tròn năm và thời gian từ tháng 05/17 – 12/17 hả bạn. Và trong năm này, có 3 nhân viên mới, nhưng cả 3 đều đã làm cty trước và nghỉ rồi vô làm bên cty mình. thì bên mình có được ủy quyền quyết toán thay họ không. ( trong đó có 2 nhân viên ở công ty cũ mức thu nhập chưa phải đóng thuế tncn ). Trong 3 người này ai sẽ không được quyền quyết toán thay. Nhưng nếu bên mình quyết toán thay hết thì có được không ạ.
  Cảm ơn bạn.

  Trả lời
  1. Đúng rồi bạn, những doanh nghiệp mới thành lập sau ngày 01/01 của năm thì khi quyết toán chọn “Quyết toán không tròn năm”. Các cá nhân có hợp đồng lao động trên 03 tháng tại công ty thì được ủy quyền quyết toán thuế thay, bạn xem chi tiết ở công văn 801/TCT-TNCN

   Trả lời
   1. Trường hợp này nếu 3 người kia làm công ty cũ trong thời gian năm 2017 thì không được ủy quyền mà phải tự đi quyết toán thuế chứ nhỉ

    Trả lời
    1. Chào bạn, các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang được hướng dẫn tại Điều 21 của thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Theo đó Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
     – Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
     – Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
     – Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

     Trả lời
 2. Nhờ bạn tư vấn giúp, mình có hợp đồng lao động chính thức với một công ty A và đồng thời có hợp đồng dịch vụ tư vấn ngắn hạn với một công ty B. Công ty B có trả thu nhập cho mình sau khi đã khấu trừ theo tỷ lệ 10%.
  Vậy khi quyết toàn thuế thu nhập cá nhân, theo luật có bắt buộc phải khai báo cả 2 thu nhập của mình từ công ty A và công ty B, và nộp thuế theo lũy tiến cho tổng hai thu nhập này? Hay mình chỉ cần khai báo thu nhập từ công ty A.
  Mong nhận được tư vấn, cảm ơn!

  Trả lời
  1. Chào bạn,
   Tùy thuộc vào thu nhập vãng lai (cty B) của bạn là bao nhiêu 1 tháng:
   – Nếu dưới 10tr/tháng và đã khấu trừ 10% thuế thì bạn chỉ cần ủy quyền cho cty A quyết toán thu nhập tại cty A thôi, bỏ qua hoàn toàn cty B.
   – Nếu trên 10tr/tháng thì bạn bắt buột phải gộp vào TN ở cty và tự quyết toán thuê TNCN với cơ quan thuế
   Bạn có thể xem thêm TT 151/2014/BTC: Theo qui định của Thông tư 151/2014/BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình không quá 10 triệu đồng/tháng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%, nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   Trả lời
   1. phương nguyễn · Edit

    b ơi cho mình hỏi với, cty mình cũng có trường hợp NLĐ làm ở công ty của mình và làm ở công ty khác, công ty mình kí hợp đồng lao động như bình thường và bên cty kia cũng trả lương cho NLĐ đó nhưng lại ko khấu trừ 10% của NLĐ đó thì bên mình có làm quyết toán thay cá nhân đó dc ko ah?

    Trả lời
    1. Mình có ghi chú trong phần hỏi đáp bên trên đó bạn:
     Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khẩu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán

     Trả lời
 3. Chào bạn! Mình làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, làm báo cáo quyết toán thuế cho cả người lao động trong nước và nước ngoài. Nhưng vì mình chưa làm quyết toán bao giờ, cũng không có người cũ nên thấy rất khó khăn trong việc làm quyết toán thuế tncn năm nay.
  Bạn có bài viết nào liên quan đến các bước làm báo cáo quyết toán cụ thể không?
  Bạn gửi cho mình xin được không? mình cảm ơn rất nhiều.

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   – Các bước quyết toán bạn xem ở phần 1 đã rất cụ thể rồi, bạn cũng có thể xem thêm trong file hướng dẫn sử dụng phần mềm htkk 3.8.1.
   – Người nước ngoài là cá nhân cư trú thì doanh nghiệp chi trả thu nhập tại Việt Nam khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần và kê khai chung với nhân viên tại Việt Nam mẫu 05/KK-TNCN. Cuối năm người nước ngoài tự quyết toán thu nhập từ tiền lương, tiền công từ các nơi của mình (theo mẫu 02/QTT-TNCN).
   – Người nước ngoài là cá nhân không cư trú thì phần thu nhập từ nước ngoài không phải chịu thuế, thu nhập tại phát sinh Việt Nam đóng thuế TNCN 20% và không phải quyết toán thuế.

   Trả lời
 4. Chào bạn,
  Năm 2017 mình có làm việc ở 2 cty A và B.
  – Cty A từ tháng 1 đến tháng 9, mình có đăng ký 1 NPT và được giảm thuế TNCN trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9.
  – Cty B mình làm việc từ tháng 10 đến hết tháng 12, cty mới mình ko đăng ký hồ sơ NPT cho bên cty mới nên mình ko được giảm thuế TNCN từ tháng 10 đến tháng 12.
  => Vậy cuối năm mình tự làm quyết toán thuế thì có được tính giảm trừ gia cảnh cho 1 NPT đó hay ko? Và mình phải làm hồ sơ quyết toán như thế nào và chuẩn bị những giấy tờ gì ?

  Cảm ơn Bạn.

  Trả lời
 5. Mình quyêt toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT(TT92/2015 ) bản 3.8.1. Do công ty mình có nhiều lao động, không thể gõ gay, nên mình dùng chức năng tải bảng kê. Nhưng không tải bảng kê lên được. Có bạn nào bị như mình không và cách khách phục như nào ạ?

  Trả lời
  1. Bảng Excel bạn phải download chổ “Mẫu excel bảng kê” ngay bên dưới “Tải bảng kê” thì mới dùng được nhé

   Trả lời
 6. Chào bạn! Công ty mình thành lập tháng 10/2016, mình làm BCTC 15 tháng nhưng khi làm quyết toán TNCN thì ko nick đc vào kỳ 10/2016-12/2017 là sao bạn? Như vậy thì phải làm thế nào?
  tks!

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   Theo quy định, công ty mới thành lập không quá 3 tháng thì gộp BCTC và quyết toán thuế TNDN vào năm tiếp theo, riêng thuế TNCN thì vẫn phải quyết toán trong năm do đó bạn không thể chọn 10/16-12/17 cho thuế TNCN được (TNDN thì được)

   Trả lời
 7. Nguyễn Thị Hằng · Edit

  Chào bạn! Công ty mình thành lập tháng 7/2017, và chưa sử dụng lao động, chưa ký hợp đồng lao động với ai thì bây giờ có cần làm quyết toán TNCN không ạ?

  Trả lời
  1. Chào bạn, trường hợp của bạn không phải quyết toán

   Theo thông tư 92 quy định thì tất cả các tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho những cá nhân có ủy quyền trừ những trường hợp sau doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN:
   – Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong công ty.
   – Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
   + Có phát sinh trả thu nhập.
   + Nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.
   + Doanh nghiệp cung cấp danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo mẫu 25/DS-TNCN ban hành theo Thông tư 151/2014/TT-BTC chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động.

   Trả lời
   1. Nguyễn Thị Hằng · Edit

    Doanh nghiệp hiện tại chưa kí hợp đồng lao động với ai. Cũng không phát sinh tiền lương cho cá nhân trong công ty. Thì tờ khai quyết toán thuế TNCN mình để trắng đúng không ạ? Vậy thì đối với giám đốc thì sao ạ?

    Trả lời
    1. Bên mình cũng giống trường hợp bạn này.Cty cũng chưa ký HĐLĐ với ai.Mình cũng để trắng tờ khai quyết toán thuế TNCN rồi nộp nhưng không được chấp nhận. Bắt khai lại, vậy giờ phải làm sao ạ?xin mọi người giúp ạ?

     Trả lời
     1. hỏi bên thuế thì họ bảo không có dữ liệu thì hệ thống bên thuế tự mặc định không chấp nhận nhéz nhưng mấy hôm sau lai baorchir ghi tên vào là được nhưng cung không gửi được

     2. hỏi bên thuế thì họ bảo không có dữ liệu thì hệ thống bên thuế tự mặc định không chấp nhận nhéz nhưng mấy hôm sau lai baorchir ghi tên vào là được nhưng cung không gửi được

     3. Bên mình cũng gặp trường hợp này. cơ quan thuế họ hướng dẫn mình làm công văn cam kết trong đó nội dung nêu Công ty không phát sinh khoản chi trả tiền lương cho người lao động, do đó Công ty không làm quyết toán thuế TNCN cho niên độ đó.

    2. Nguyễn thị mỹ dung · Edit

     Bên mình cũng gặp trường hợp này. cơ quan thuế họ hướng dẫn mình làm công văn cam kết trong đó nội dung nêu Công ty không phát sinh khoản chi trả tiền lương cho người lao động, do đó Công ty không làm quyết toán thuế TNCN cho niên độ đó.

     Trả lời
 8. Chào anh/Chị ! Trường hợp công ty mình là công ty TNHH MTV mới thành lập tháng 11.2017. Trong tháng 11,12 năm 2017. Công ty có 2 hợp đồng tu sửa các công trình xây dựng với một công ty khác. Nhưng Công ty làm hợp đồng khoán gọn toàn bộ cho cá nhân (làm cả về NVL và nhân công) thì công ty có phải quyết toán Thuế TNCN không? Nếu phải quyết toán TTNCN cho hợp đồng khoán thì hồ sơ gồm những gì và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

  Trả lời
 9. Chào bạn, cho mình hỏi là tiền ăn ca cho nhân viên có được tính vào thu nhập chịu thuế không.
  Cty mình bắt đầu từ tháng 6/2017 có ký hợp đồng trên 3 tháng với 2 nhân viên mới vậy thì trong phần giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân của mỗi nhân viên mình lấy 9tr/tháng x 7 tháng đúng ko.

  Trả lời
  1. Tiền ăn giữa ca vượt 730k/tháng thì chịu thuế TNCN phần vượt.
   Bạn nhớ chọn mục quyết toán không trọn năm và nhân với số tháng như hướng dẫn ở chỉ tiêu 15 bên trên.

   Trả lời
 10. Mình chỉ làm 1 công ty trong 3 tháng đầu năm và không có khoản thu nhập nào khác sau đó thì mình có thể ủy quyền công ty cũ quyết toán dùm không?

  Trả lời
  1. Theo quy định ở thông tư 151, cá nhân không phát sinh số thuế phải nộp thêm; có số thuế nộp thừa, nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì không cần phải quyết toán thuế TNCN. Bạn chỉ làm có 3/12 tháng và đã khấu trừ thì gần như không có khả năng nộp thêm

   Trả lời
  2. Trong mẫu 05-1BK-QTT-TNCN có cột cá nhân ủy quyền QT thay (nếu ai ủy quyền thì đánh dấu vào ô đó còn không thì thôi), nhưng mình thấy ở trên nói là phải có giấy Ủy quyền mới được QT. Vậy mình làm theo cái nào thì đúng

   Trả lời
 11. Thanh Phương · Edit

  cho mình hỏi là m chỉ quyết toán cho những bạn hiện còn đang làm cho công ty thôi hay sao ạ, còn những bạn nghỉ thì m có cần làm ko? vì đầu năm 2017 có mấy bạn cũng ký hợp đồng, làm dc 2,3 tháng, cũng có bạn làm dc 5 tháng thì nghỉ, vậy mấy bạn đó m có kê khai ko ạ? m cám ơn nhiều

  Trả lời
 12. Nguyễn Thị Thu Hồng · Edit

  Chào bạn ,Cho mình hỏi Đối với những lao động tại thời điểm mình quyết toán đã nghỉ việc thì có được quyết toán không vậy.

  Trả lời
  1. Bạn chỉ làm quyết toán cho những cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, nghĩa là cá nhân đó phải có ký giấy ủy quyền nhé

   Trả lời
 13. Chào bạn,
  Mình là cá nhân tự quyết toán thuế năm 2017.
  Sao chi cục thuế lại yêu cầu mình chứng từ khấu trừ thuế từ tần 2012.
  Trong khi cty cũ mình mỗi năm đều quyết toán thuế từ 2013-2016.

  Trả lời
  1. Về quyên tắc quyết toán thì bạn chỉ làm cho 1 năm hiện tại. Trường hợp của bạn có thể thuộc diện kiểm tra thuế bởi chi cục thuế nên thuế kiểm tra cho những năm chưa kiểm tra

   Trả lời
 14. Từ Ngọc Hoàng · Edit

  Chào bạn,
  Mình làm cho cty A từ tháng 1 đến tháng 10, tháng 11 và tháng 12 mình chuyển sang cty B, hd ký của mình là theo từng năm (>3 tháng). Vậy trong bước 2 mình sẽ điền cả 3 mục hay như thế nào ạ?
  Thêm nữa, khi các bước đã hoàn thành thì mình phải làm tiếp theo là gì?, Mang kết quả này đến cơ quan thuế hay sẽ được xử lý theo online bằng phần mềm này ạ.
  Vì lần đầu tiên làm QTT-TNCN bằng phần mềm này nên mong nhận được sự giúp đỡ của bạn.
  Xin chân thành cám ơn.

  Trả lời
  1. Chào bạn,

   Bước 2 bạn sẽ điền tất cả các cột với số tiền là tổng của 2 công ty cộng lại. Sau khi làm xong bạn có 2 cách để nộp:
   – Gởi online file .xml kết xuất từ HTKK + Gởi bưu điện bản gốc có chữ ký kèm các chứng từ khấu trừ liên quan đến cục thuế quản lý.
   – Chép file .xml vào USB và mang theo các chứng từ trên xuống cục thuế nộp chổ 1 cửa.

   Trả lời
   1. Cám ơn bạn nhé, vậy bước 2 mình sẽ lập cả 3 phiếu 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN và 05-3/BK-QTT-TNCN hay như nào ạ.
    bạn có thể cho mình xin thông tin liên lạc hay liên hệ giùm mình theo sdt 0931381841 hoặc mail hoangtn.epu@gmail.com.
    Cám ơn bạn nhiều ạ,

    Trả lời
    1. Chào bạn, Bạn kê các khoản vô PL 05-1/BK-QTT-TNCN và người phụ thuộc (nếu có) vô 05-3/BK-QTT-TNCN. Riêng PL 05-2/BK-QTT-TNCN dành cho cá nhân không cư trú, không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng, nếu bạn không có thì không cần điền. Bạn đọc tiêu đề của từng PL là hiểu à, đơn giản lắm.

     Trả lời
     1. Sao lại có quy định khi điền PL 05-2/BK-QTT-TNCN dành cho cá nhân không cư trú, không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng là các cá nhân phải có MST nhỉ? Vậy những cá nhân làm thời vụ chưa có MST thì sao?

     2. Theo quy định của thông tư 92, cá nhân không có mã số thuế không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay mà phải tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế, doanh nghiệp vẫn phải quyết toán thuế TNCN cho cá nhân đó nhưng chỉ không tích vào ô “Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thay”

 15. Nguyễn Thị Hằng · Edit

  Doanh nghiệp hiện tại chưa kí hợp đồng lao động với ai. Cũng không phát sinh tiền lương cho cá nhân trong công ty. Thì tờ khai quyết toán thuế TNCN mình để trắng đúng không ạ? Vậy thì đối với giám đốc thì sao ạ?

  Trả lời
  1. Chào bạn, TT92 quy định Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong công ty thì không phải QT

   Trả lời
 16. Chào bạn mình làm chỉnh ờ 1 cty với mức lương 6.5tr và làm thêm tại 1 công ty khác với mức lương .5tr. Mà mình trừ giảm trừ của bản thân và người phụ thuộc thì không phải nộp thuế. mình có đc ủy quyền quyết toán thay không hay phải tự quyết toán. Xin cảm ơn.

  Trả lời
  1. Chào bạn theo TT151, cá nhân không phát sinh số thuế phải nộp thêm; có số thuế nộp thừa, nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì không cần phải quyết toán thuế TNCN. Trường hợp của bạn không quyết toán cũng không sao.

   Trả lời
 17. Chào bạn,
  Mình làm việc ở một công ty đã 10 năm và tháng 9/2017 mình nghỉ việc không đi làm. Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017 Công ty vẫn tạm trích nộp thuế TNCN cho mình. Từ tháng 10/2017 đến giờ mình không có thu nhập từ lương và các khoản thu khác.
  Vậy mình có phải diện phải thực hiện quyết toán thuê TNCN năm 2017 không? Mình phải khai theo mẫu nào? Và thủ tục nộp như thế nao?
  Cảm ơn bạn nhiều!

  Trả lời
  1. Tương tự như bạn Quynh ở trên, nếu bạn làm ra bảng quyết toán có số thuế phải nộp thêm thì phải nộp bảng QT đó, nếu không phát sinh thuế nộp thêm thì không nộp QT cũng không sao. Biểu mẫu thì bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết nhé, đơn giản thôi.

   Trả lời
 18. Cho mình hỏi, các nhân viên đang làm việc tại Công ty, cuối năm mình có phải làm QT thuế cho các nhân viên này hết không? hay chỉ làm cho các nhân viên nào ủy quyền cho công ty QT thay thôi.

  Trả lời
 19. Chào bạn, cho mình hỏi, trường hợp nhân viên làm việc tại cty hết năm 2017, nghỉ việc vào tháng 1/2018 thì nhân viên đó có ủy quyền cho công ty làm quyết toán thuế tncn 2017 được ko

  Trả lời
 20. Bạn ơi, cho mh hỏi, khi làm QTT- TNCN có phải khai hết cả 3 phụ lục05-1BK, 05-2BK, 05-3BK không bạn nhỉ.
  Vấn đề thứ 2 cho mh hỏi là bên mình có lđ đang nghỉ sinh từ T10/2017 thì cty có làm QTT TNCN cho lđ đó không bạn

  Trả lời
  1. Phải kê đủ chứ bạn, bạn xem bên trên có comment về 3 PL đó. Đang nghỉ thai sản vẫn ủy quyền cho cty QT thay được nhé bạn

   Trả lời
 21. Bạn ơi cho mình hỏi thêm chút, các nhân viên hiện làm việc ở cty, mà thu nhập hàng tháng chưa đến mức khấu trừ thuế TNCN thì có phải yêu cầu họ ký vào giấy ùy quyền không bạn?

  Trả lời
 22. Cho mình hỏi, Cty mình có ký hdld 3 tháng cho nld , nhưng nld chỉ làm việc ở Cty 1 , 2 tháng thì thôi việc .Vậy trường hợp này mình kê khai ở phụ lục nào vậy bạn ?

  Trả lời
 23. Chào Anh/Chị,
  Cty em có trường hợp nhân viên A có ký 1 hợp đồng học việc (T06/2017), 1 hợp đồng thử việc (T7,8/2017) và sau đó ký HDLD>3 tháng (từ tháng 9 trở đi) và có làm cam kết 02 để ko phải khấu trừ thuế 10% đối với hợp đồng học việc và thử việc.
  Vậy khi làm tờ khai doanh nghiệp quyết toán thuế tncn, e chỉ khai phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN cho toàn bộ thu nhập từ tháng 06/2017- tháng 12/2017 ( tổng thu nhập và được giảm trừ bản thân: 7 tháng *09tr) hay phải tách ra khai trên cả 2 phụ lục: phụ lục 05-2BK-QTT-TNCN từ tháng 6-8 và khai phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN cho thu nhập từ tháng 9-12/2017 ạ!
  Mong sớm nhận được sự hỗ trợ! Em cám ơn.

  Trả lời
  1. Về nguyên tắc QT thì mỗi cá nhân chỉ nằm ở 1 PL duy nhất thì phần mềm mới tính ra số thuế cần nộp hoặc hoàn nhé bạn

   Trả lời
 24. Nguyễn Thị Thu Hồng · Edit

  Cho mình hỏi tại thời điểm quyết toán thuế TNCN 31.03.2018 thì có một số nhân viên nghỉ việc( ,trong thời gian làm việc có phát sinh thu nhập và có khấu trừ thuế TNCN 01.01.2017-31.12.2017) vậy thì mình không quyết toán thuế cho họ có được không.Vì họ không còn làm nữa.

  Trả lời
 25. Chào bạn,
  Công ty mình có 28 lao động, trong đó có 18 lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Theo công văn hướng dẫn mình đã làm quyết toán thuế cho tất cả 28 lao động đang làm việc.
  Tuy nhiên, khi hoàn thành các phụ lục và kết xuất ra tờ khai 05-QTT-TNCN, chỉ tiêu số [22] Cá nhân cư trú có HĐLĐ: 28 người bị hiện lỗi sai và không thể ghi được hồ sơ (theo mình hiểu là do không trùng với số cá nhân khấu đã trừ thuế ở chỉ tiêu [23].
  Bạn chỉ giúp mình cách sửa lỗi để hoàn thiện hồ sơ.
  Cảm ơn bạn.

  Trả lời
  1. Chỉ tiêu 23 là nộp thừa mình nghĩ k liên quan đến lỗi. Bạn chép nội dung báo lỗi lên mình xem mới giúp được (đưa chuột vào chỗ báo lỗi màu đỏ sẽ thấy)

   Trả lời
 26. Chào bạn!
  Bên mình có người lao động nước ngoài sẽ về nước vào ngày 01/04/2018.
  Ông ấy vẫn có phát sinh thu nhập chịu thuế của tháng 3. Cho mình hỏi thời hạn cuối cùng mình phải làm quyết toán cho người lao động này là khi nào?
  Cảm ơn bạn

  Trả lời
  1. Hạn cuối trước khi về nước: Người nước ngoài khi nghỉ việc, về nước thì trước khi xuất cảnh phải quyết toán thuế TNCN. Nếu không sẽ bị giữ tại sân bay.

   Trả lời
 27. Phạm Thu Thủy · Edit

  chào bạn. Cty mình có ký hợp đồng lao động dài hạn với 1 nhân viên với mức lương 1 tháng là 4.900.000đ từ năm 2014 có đóng bhxh, BHYT, BHTN. đầu năm 2017 bạn ý có đứng tên đăng ký hộ kinh doanh. Hàng quý đóng thuế khoán từ hoạt động kinh doanh là 1.094.985 đồng/1 quý. Bạn cho mình hỏi cuối năm bạn ý có được ủy quyền cty quyết toán thuế tncn thay không? với mức lương 4.900.000đ hàng tháng cty mình có phải khấu trừ 10% thuế tncn của bạn ý ko? mình cảm ơn bạn

  Trả lời
  1. Được, bạn xem TT92: Cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nhưng đã đóng thuế khoán, thì cuối năm không gộp khoản thu từ kinh doanh vào thu nhập từ tiền lương tiền công để quyết toán.

   Trả lời
 28. Chào bạn!
  Công ty mình có nhiều lao động, bạn có mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN nào để làm 1 lần cho tất cả lao động k, nếu làm từng người thì nhiều quá. Cảm ơn bạn. Chào thân ái!

  Trả lời
 29. chào bạn
  công ty mình có nhiều lao động, bạn có mẫu ủy quyền quyết toán TNCN cho tất cả lao động không, vì nếu làm từng người thì quá nhiều. Chân thành cảm ơn bạn.

  Trả lời
 30. Bên mình có nhân viên làm từ T02- đến tháng 07/2017, đến T08/2017 NV này nghỉ việc, giờ NV này có quyền yêu cầu ủy quyền cho bên mình quyết toán không bạn?

  Trả lời
  1. Nếu hàng tháng bạn trừ thuế đầy đủ thì không cần quyết toán cho NV đã nghỉ việc. Tuy nhiên nếu người đó muốn ủy quyền thì cty vẫn quyết toán được.

   Trả lời

Bình luận