Tra cứu CMND CCCD online

Những năm gần đây, Chính phủ đã bắt đầu số hoá các dữ liệu phục vụ quản lý hành chính và thuế. Việc tra cứu CMND online trở nên vô cùng đơn giản, nhanh chóng và đang là hình thức kiểm…
Chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là một trong những kỹ thuật được các công ty sử dụng để cân đối dòng tiền của mình. Nó là một sự cân nhắc giữa tính thanh khoản và chi phí tài chính. Vậy chiết…