Mẫu báo cáo tài chính theo tt 200

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất hiện nay là một tập hợp các báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp do bộ Tài chính ban hành. Các báo cáo gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp, bản thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này đều được lập theo năm để gửi lên bộ tài chính, nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

+ Tài sản;
+ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
+ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;
+ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;
+ Thuế và các khoản nộp Nhà nước;
+ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;
+ Các luồng tiền.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin bổ sung trong bản thuyết minh báo cáo tài chính nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách, nguyên tắc kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo TC theo Thông tư 200 đính kèm được thực hiện trên ứng dụng excel được lập công thức hoàn toàn tự động với sự hỗ trợ của nhiều chức năng tính toán mà excel cung cấp, nhằm tiết kiệm thời gian cho người lập báo cáo. Việc sử dụng BCTC bằng Excel cũng là một cách làm chuyên nghiệp được dân kế toán sử dụng trong nhiều doanh nghiệp.

Báo BCTC theo Thông tư 200 mà Dân Tài Chính cung cấp hy vọng sẽ giúp các bạn nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp lập báo cáo nhanh, chuyên nghiệp, hiệu quả và chính xác hơn.

Download: mau bao cao tai chinh theo tt 200

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Mẫu báo cáo tài chính theo tt 200"

Bình luận