Lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất theo vùng mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động khi làm việc. Không giống như mức lương cơ bản, lương tối thiểu theo vùng không phân biệt theo đối…
Lương cơ bản

Lương cơ bản theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2020 Lương cơ bản là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động, là cơ…