Tra cứu CMND CCCD online

Những năm gần đây, Chính phủ đã bắt đầu số hoá các dữ liệu phục vụ quản lý hành chính và thuế. Việc tra cứu CMND online trở nên vô cùng đơn giản, nhanh chóng và đang là hình thức kiểm…
Chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là một trong những kỹ thuật được các công ty sử dụng để cân đối dòng tiền của mình. Nó là một sự cân nhắc giữa tính thanh khoản và chi phí tài chính. Vậy chiết…
Sổ tay thuế 2020

Sổ tay thuế 2020 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin chính và ngắn gọn về thuế dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự…