HTKK 4.5.8 ngày 01/07/2021

HTKK 4.5.8 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 01/07/2021 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh thành trong cả nước và tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế, đồng thời khắc phục một số nội…
HTKK 4.5.7 ngày 24/05/2021

HTKK 4.5.7 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 24/05/2021 cập nhật Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính và bổ sung mẫu biểu Giấy…
HTKK 4.5.6 ngày 03/04/2021

Đã có HTKK 4.5.7 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-7/ HTKK 4.5.6 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 03/04/2021 cập nhật Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi…
HTKK 4.5.5 ngày 25/03/2021

Đã có HTKK 4.5.6 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-6/ Ngày 25/03/2021, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai lên phiên bản HTKK 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc lập và…
HTKK 4.5.4 ngày 19/03/2021

Đã có HTKK 4.5.5 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-5/ Ngày 19/03/2021 Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế lên phiên bản HTKK 4.5.4 sửa lỗi định dạng thẻ XML khi kết xuất tời khai quyết toán thuế TNCN trên…
HTKK 4.5.3 ngày 12/03/2021

Đã có HTKK 4.5.4 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-4/ HTKK 4.5.3 là version mới nhất được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 12/03/2021 với nhiều cập nhật quan trọng đáp ứng những yêu cầu kê khai và quyết toán thuế theo nghị định…
HTKK 4.5.2 ngày 19/02/2021

HTKK 4.5.2 là phiên bản mới nhất được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 19/02/2021 đáp ứng những yêu cầu trong nghị định số 126/2020/NĐ-CP về khê khai và quyết toán thuế. HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai…
HTKK 4.5.1 ngày 02/02/2021

HTKK 4.5.1 ngày 02/02/2021 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng…