Sổ tay thuế 2020

Sổ tay thuế 2020 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin chính và ngắn gọn về thuế dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự…
Lương cơ bản

Lương cơ bản theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2020 Lương cơ bản là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động, là cơ…
Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh được xem là một chính sách của nhà nước nhằm đem lại lợi ích cho mọi công dân có thu nhập chịu thuế. Điều này có nghĩa là đối tượng phải nộp thuế cho nhà nước…